Partnerski forum o izradi Plana razvoja Grada Kruševca

Postavljeno: 03.12.2022

U Gradskoj upravi održan je konsultativni sastanak Partnerskog foruma, u okviru izrade Plana razvoja grada Kruševca. Partnerski forum uključuje predstavnike lokalne zajednice, privatnog i civilnog sektora, u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština. Kruševac je jedna od 12 izabranih lokalnih samouprava, učesnica u programu koji finansira Evropska unija u okviru Exchange 6.

Kako je objasnio zamenik gradonačelnice, Aleksandar Jovanović, sastanak je označio početnu konsultaciju za izradu Plana razvoja Grada, a za organizacione poslove zadužen je Koordinacioni tim.

Plan razvoja predstavlja sveobuhvatni dugoročni ( 2023. do 2030.) dokument razvojnog planiranja koji definiše prioritetne ciljeve razvoja i mere kojima će se ti ciljevi ostvariti. Takođe, predstavlja osnovu za izradu pojedinačnih strategija i programa, srednjoročnih planova. Svrha Plana razvoja je da prepozna probleme Grada, definiše razvojne ciljeve i mere optimalno koristeći postojeće resurse i potencijale koji treba da omoguće održiv i kvalitetniji razvoj Grada.

Pomenutom sastanku prethodile su brojne aktivnosti, poput formiranja radnih tematskih grupa, analize zainteresovanih strana, nacrta analize postojećeg stanja, definisanja snaga i slabosti, šansi i pretnji ( SWOT analiza ), kao polazni elementi plana neophodni za naredne korake: definisanje vizije, problema, prioritetnih ciljeva i mera.

Zamenik generalnog sekretara SKGO, Ivan Milivojević, podsetio je da ta organizacija ima ulogu implementacionog partnera i neposredne odgovornosti u pogledu realizacije planiranih programskih aktivnosti. Radi se o stručnoj podršci za pravilnu i sveobuhvatnu primenu razvojnog i srednjoročnog planiranja, kapitalnog budžetiranja i transparentnog upravljanja budžetom, kao i finansijskog upravljanja, kontrole i interne revizije.

Ključne resorno nadležne institucije na nacionalnom nivou su Ministarstvo finansija i Republički sekretarijat za javne politike, uz Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Ministarstvo za evropske integracije.

Plan razvoja predstavlja sveobuhvatni dugoročni ( 2023. do 2030.) dokument razvojnog planiranja koji definiše prioritetne ciljeve razvoja i mere kojima će se ti ciljevi ostvariti. Takođe, predstavlja osnovu za izradu pojedinačnih strategija i programa, srednjoročnih planova. Svrha Plana razvoja je da prepozna probleme Grada, definiše razvojne ciljeve i mere optimalno koristeći postojeće resurse i potencijale koji treba da omoguće održiv i kvalitetniji razvoj Grada.

Izvor: krusevac.ls.gov.rs

Ostale vesti

back-to-top