Danas ističe rok za prijavljivanje pravnih lica za ekološke takse

Postavljeno: 31.07.2020

Još danas sva pravna lica, uključujući udruženja građana, javne ustanove i preduzeća, imaju rok da popune prijave za plaćanje ekološke takse koja je regulisana Uredbom Vlade iz decembra 2019. godine. Prijave se vrše na propisanom obrascu koji možete naći na linku  https://lpa.beograd.gov.rs/lpa/download/Prijava_naknada_za_zastitu_ziv_sred.pdf a podnosi se lokalnim poreskim organima – u slučaju Kruševca, Odeljenju za utvrđivanje, kontrolu i naplatu javnih prihoda koje se nalazi u zgradi Službe platnog prometa na Trgu mladih

Kako Kruševacgrad saznaje od Slavice Nastić, načelnice Odeljenja za utvrđivanje, kontrolu i naplatu javnih prihoda Gradske uprave Kruševac, prijavu za ekološku taksu možete dostaviti  elektronski, preko zvaničnog portala kruševac.rs, na mejl [email protected] tako što ćete popunjenu prijavu skenirati, poštom ili lično u kancelariji br. 15 ovog odeljenja.

Obaveza prijavljivanja važi za sva pravna lica. Prijave se popunjavaju svake godine do 31. jula za tekuću godinu, a samo ovoga puta oni koji nisu podneli ovu prijavu po prethodnoj uredbi, sada moraju da popune dve: za 2019. i 2020. godinu, pri čemu se obaveza plaćanja ekološke takse za 2019. godinu odnosi samo na period od 7. do 31. decembra, odnosno od trenutka stupanja na snagu pomenute uredbe.

Inače, Uredba Vlade Srbije o kriterijumima za naplatu ekološke takse, precizno definišu koji su to iznosi koje moraju da plate određene delatnosti u odnosu na procenu njihovog uticaja na zagađivanje životne sredine.  Tako se visina ekoloških taksi obračunava po dva osnova: u odnosu na delatnost pravna lica se svrstavaju u kategoriju velikih, srednjih ili malih zagađivača, a u odnosu na veličinu pravnog lica u kategorije: veliko, srednje, malo, mikro pravno lice i preduzetnik.  To detaljno uređuje Pravilnik koji možete naći na ovoj adresi: https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2019/93/8/reg 

U odnosu na ove parametre visina godišnje ekološke takse može se kretati od 2 miliona za velike zagađivače i velika pravna lica, do 5.000 dinara za male zagađivače iz kategorije preduzetnika, ali ne može iznositi više od 0,4 odsto od prihoda koji je pravno lice ostvarilo u prethodnoj godini prema završnom računu. 

U prijavi, kako precizira naša agovornica, kao osnovu za plaćanje ekološke takse treba navesti delatnost od koje je prihod ostvaren, a ne sve delatnosti ili pretežnu delatnost za koju je pravno lice registrovano.

Slavica Nastić naglašava da je važno ne propustiti rok za podnošenje prijave, a da će sve nedoumice oko osnova obračuna takse moći i naknadno da se rešavaju. Plaćanje takse počinje onda kada Odeljenje za naplatu javnih prihoda obvezniku dostavi odgovarajuće rešenje.   

Ukoliko obveznik obavlja delatnost na teritoriji više jedinica lokalne samouprave, prijavu podnosi nadležnom organu na teritoriji svih jedinica lokalne samouprave na kojima obavlja aktivnost.

N.B.

Ostale vesti

back-to-top