Upravnik zgrade  obavezan od 12. decembra

Postavljeno: 25.11.2017

Prema novom Zakonu o stanovanju, stanari svih stambenih zgrada u Srbiji u obavezi su da  do 12. decembra ove godine  registruju stambene zajednice i izaberu upravnika. Ukoliko to ne učine u propisanom roku, po nalogu inspekcije uvodi se prinudna uprava imenovanjem profesionalnog upravnika koja će trajati sve dok stanari ne organizuju upravljanje onako kako oni to žele

Da registruju stambene zajednice stanari su imali rok od  šest meseci, pre koliko je u svim lokalnim zajednicama  i počeo sa radom  Registar stambenih zajednica. U tom periodu,  stanari su imali obavezu da organizuju upravljanje svojim zgradama, te da izaberu upravnika .

– Nakon isteka tog roka ( 12.decebar), uslediće inspekcijski nadzor i svaka  stambena zajednica dobiće priliku da postupi po nalogu nadležnog inspektora i izabere upravnika , profesionalnog ili iz redova stanara. Ukoliko i nakon sprovedenog nadzora stambena zajednica ne postupi po nalogu inspektora, moguće je uvesti prinudnu upravu imenovanjem profesionalnog upravnika, koja će trajati sve dok stanari ne organizuju upravljanje onako kako oni to žele – rečeno je za portal krusevacgrad.rs u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Kako objašnjavaju u tom ministarstvu, Skupština stambene zajednice na sednici bira upravnika iz redova stanara, ili pak donosi odluku o poveravanju tih poslova profesionalnom  upravniku.

– Upravnik ili profesionalni upravnik potom ima obavezu da podnese prijavu za upis stambene zajednice u registar koji za svoju teritoriju vodi svaka lokalna samouprava. Upravnik popunjava obrazac prijave za registraciju, uz koji prilaže  zapisnik sa sednice na kojoj je doneta odluka o izboru upravnika ili zapisnik o donetoj odluci o poveravanju poslova upravljanja profesionalnom upravniku, kao i  zakqučen ugovor između stambene zajednice i organizatora profesionalnog upravljanj– objašnjavaju u ministarstvu.

Za registraciju stambene zajednice plaća se lokalna administrativna taksa ,u skladu sa propisom kojim se reguliše plaćanje lokalnih taksi za izdavanje rešenja i ostalih akata iz nadležnosti lokalne samouprave.

– Nakon podnete prijave, registrator vrši upis u Registar stambenih zajednica i u roku od pet dana donosi rešenje o registraciji koje se dostavlja stambenoj jedinici i objavljuje u javnoj bazi Jedinstvene evidencije koja je dostupna na sajtu Republičkog geodetskog zavoda – kažu u ministarstvu, dodajući da će stambene zajednice prilikom registracije dobiti matični broj i PIB, a što se , zahvaljujući pojednostavljenom načinu registracije,  sada može dobiti na jednom šalteru.

U odnosu na poslove koje je do sada obavljao predsednik skupštine stanara, licencirani  upravnik  će, kao profesionalno lice , imati i dodatne obaveze.

– Obaveza licenciranog upravnika biće i da prima prijave kvarova i ostalih problema svakim danom u nedelji tokom 24 sata i da na osnovu tih prijava obaveštava nadležne organe o problemu, odnosno, da zahteva preduzimanje odgovarajućih mera . U obavezi je i da evidentira svaku prijavu sa svim podacima o problemu, da obezbedi izvršenje radova na hitnim intervencijama i da se stara o održavanju zemljišta koje služi za redovnu upotrebu zgrade.  Takođe je u obavezi da skupštini stambene zajednice predlaže visinu naknade za održavanje zgrade i zemljišta (na osnovu najmanje tri prikupljene ponude od strane onih koji se bave održavanjem zajedničkih delova zgrada i zemljišta), te da stambenoj zajednici najmanje dva puta godišnje podnosi izveštaj o svom radu – navode  u ministarstvu, dodajući da zakonom nije ograničen broj stambenih zajednica kojima će profesionalni upravnik upravljati, te da će to  zavisiti  od spremnosti i kapaciteta organizatora upravljanja da na kvalitetan način organizuje upravljanje u svakoj zgradi.

Novim Zakonom o stanovanju predviđeno je da upravnik kao naslednik sadašnjeg predsednika skupštine stanara bude plaćena funkcija. Plaćanje njegovih profesionalnih usluga određuje tržište i ugovor koji se zaključuje sa stanarima, a što se trenutno, u gradovima koji od ranije imaju ovakav vid upravljanja, kreće između  200 i 300 dinara po stanu.

Zakon nije predvideo obavezu plaćanja upravnika iz redova stanara, s tim da to može biti plaćena funkcija ukoliko članovi skupštine donesu odluku da njihov komšija dobija nadoknadu za aktivnosti koje obavlja za stambenu zajednicu.

– Da bi se stekao pravni osnov za plaćanje upravnika iz redova stanara , potrebno je sklopiti ugovor o delu ili neki drugi ugovor. Ukoliko  skupština stambene zajednice odluči da će upravnik za svoj rad primati novčanu naknadu, potrebno je i da se odredi visinu naknade koju će vlasnici posebnih delova izdvajati u tu svrhu navode u ministarstvu.

Inače, u Rasinkom okrugu obuku za profesionalog upravnika završilo je 11 polaznika, a  ispit za sticanje licence polagaće u ispitnom roku zakazanom za kraj novembra. U registar stambenih zgrada, na teritoriji Grada Kruševca, od juna do sada  upisano je 30-tak stambenih zajednice. Upis je u toku, a sve potrebne informacije mogu se dobiti u Gradskoj upravi, u sobama 20 i 21, gde se mogu preuzeti i potrebni obrasci. Isti se mogu preuzeti i na info pultu, te sa gradskog sajta www. krusevac,rs. 

Šta radi upravnik iz redova stanara

Ukoliko skupština stanara ulogu upravnika zgrade poveri svom komšiji, plaćen ili ne, takav  upravnik će prema Zakonu o stanovanju i održavanju, imati obavezu da: – zastupa i predstavlja stambenu zajednicu; – podnosi prijavu za upis stambene zajednice u Registar stambenih zajednica i ističe rešenje o registraciji stambene zajednice na vidno mesto u stambenoij zgradi; – vrši popis posebnih, zajedničkih i samostalnih delova i njihovo označavanje; -uspostavlja i vodi evidenciju o vlasnicima i korisnicima posebnih delova; – izvršava odluke koje donosi stambena zajednica; – na osnovu odluke skupštine stambene zajednice o upravljanju sredstvima stambene zajednice raspolaže sredstvima sa tekućeg računa stambene zajednice i podnosi skupštini stambene zajednice izveštaj o radu koji posebno sadrži prikaz ukupnih prihoda i rashoda stambene zajednice, realizovanih aktivnosti u odnosu na planirane, kao i iskorišćenje sredstava za realizaciju svake od aktivnosti; – predlaže skupštini stambene zajednice program održavanja i stara se o njegovoj realizaciji; -organizuje radove na hitnim intervencijama; – organizuje izvođenje radova na zajedničkim delovima zgrade i zemljištu za redovnu upotrebu zgrade u skladu sa usvojenim programom održavanja i kontroliše da li se ovi radovi izvode; – vodi evidenciju o prihodima i rashodima stambene zajednice; – vrši i druge poslove određene zakonom.

 

Ostale vesti

back-to-top