Predaja završnih računa do kraja februara samo elektronski

Postavljeno: 23.02.2016

Početak godine, konkretnije prvi kvartal u godini (januar, februar, mart) – uvek je pedstavljao vreme u kome su se, naročito u poslovnom smislu, vršile rekapitulacije, svodili računi, podnosili izveštaji …

Do kraja februara oko 150.000 pravnih lica i preduzetnika u Srbiji moraju da dostave Izveštaj za statističke potrebe za 2015, dok pravna lica koja u poslovnim knjigama nisu imala podatke o imovini moraju da dostave Izjave o neaktivnosti, Agenciji za privredne registre (APR) po novom Zakonu o računovodstvu.

Prethodne godine, prilikom predaje bilansa za 2014. godinu, prvi put su primenjene brojne zakonske izmene koje se tiču sastavljanja i predaje finansijskih izveštaja (bilansa). Uvedena je obavezna elektronska predaja izveštaja,elektronsko potpisivanje dokumenata, i nova propratna dokumentacija, a rok za predaju izveštaja značajno je produžen.

U odnosu na prethodnu godinu, izmene su manjeg obima, ali su jednako značajne.

Prva važna novina ove godine je obaveza za sve subjekte koji predaju finansijske izveštaje da to učine elektronski, korišćenjem posebne aplikacije Agencije za privredne registre. Finansijske izveštaje ne treba slati u papirnoj formi, kao što je to bio slučaj do sada. Ovo se odnosi na sve subjekte, bez obzira na veličinu.

Svi izveštaji i sva dokumentacija koja se uz izveštaje “kači” mora biti potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

Firma ne može da ovlasti neko drugo lice da svojim elektronskim potpisom overi dokumentaciju koja čini set finansijskih izveštaja. Zakonom je propisano da samo zakonski zastupnik (direktor odnosno preduzetnik, u zavisnosti od pravne forme) može da potpiše finansijske izveštaje koji čine završni račun. Ne postoji mogućnost da pravno lice opunomoći treće lice, recimo knjigovođu, da za njih potpiše i preda bilanse (kao što je to slučaj sa poreskim prijavama).

Agencija za privredne registre tokom godine je upozoravala privredne subjekte da na vreme obezbede elektronske potpise za odgovorna lica, jer bez njih predaja bilansa neće biti moguća. Ukoliko niste obavili ovaj zadatak, sada je krajnje vreme da to učinite. Jer, do 29. februara 2016. godine treba predati set izveštaja za statističke potrebe koji takođe može da se preda isključivo elektronski, potpisan elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

Kao i prošle godine, tako i ove, do kraja februara treba predati set izveštaja za statističke potrebe, a do kraja juna redovan godišnji finansijski izveštaj.

Dakle, privredna društva i preduzetnici predavaće do 29.02.2016. godine statističke, a da 30.06.2016. redovne (konačne) finansijske izveštaje. I jedni i drugi predaju se elektronski, potpisani elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

Obveznici imaju mogućnost da slanjem jednog izveštaja ispune obe obaveze. Potrebno je da do kraja roka za slanje statističkog izveštaja (do 29.02.2016.) predaju elektronski svu potrebnu dokumentaciju i da u aplikaciji označe da se radi o izveštaju koji je ujedno i izveštaj za statističke potrebe i redovan godišnji finansijski izveštaj (GFI).

Mikro pravna lica i preduzetnici popunjavaju skraćeni set izveštaja koji čini:

  • bilans stanja,
  • bilans uspeha, i
  • statistički izveštaj (statistički aneks).

Uz redovan godišnji finansijski izveštaj potrebno je dostaviti i sledećudokumentaciju:

  • odluku o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja ili izjavu da GFI nije usvojen,
  • odluku o raspodeli dobiti/pokriću gubitka ili izjavu da nije izvršena raspodela dobiti/pokriće gubitka,
  • dokaz o uplati naknade.

Odluku o usvajanju FI donosi skupština društva. Odluku može potpisati predsednik skupštine društva ili član društva koji ima odgovarajuću funkciju – svojeručno (na papiru). Ovakva odluka zatim se skenira i u formatu PDF ili JPG potpisuje elektronskim potpisom direktora i “kači” u aplikaciju Agencije uz bilanse. Na ovaj način članovi društva – osnivači nisu obavezni da poseduju elektronski potpis.

Dokaz o uplati naknade takođe treba overiti, skenirati a zatim elektronski potpisati, uz vođenje računa o formi dokaza koja zahteva Agencija.

U zavisnosti od specifičnih odlika firme, potrebna je i dodatna dokumentacija. Spisak koji smo naveli odnosi se na mikro pravno lice bez posebnih obaveza u vezi sa zavšnim računom (na primer – ne radi se o matičnom licu sa obavezom konsolidacije, firma nije obveznik revizije, poslovna godina je jednaka kalendarskoj itd)

Podsećamo da je rok za predaju poreske prijave poreza na dobit pretprošle godine pomeren na kraj juna, čime je usklađen sa rokom za predaju GFI. Rok za predaju poreske prijave na porez od samostalne delatnosti koji se utvrđuje samooporezivanjem je ostao 15. mart 2016. godine.

gminfo

Ostale vesti

back-to-top