Objavljeni konkursi za podršku zapošljavanju

Postavljeno: 23.07.2021

Grad Kruševac i Nacionalna služba za zapošljavanje objavili su javne pozive za mere podrške zapošljavanju, koje zajednički sprovode. Poslodavci, odnosno nezaposleni, mogu da konkurišu za neku od pet mera aktivne politike zapošljavanja, za koje je ukupno obezbeđeno 33,3 miliona dinara. Zahtevi se podnose najkasnije do 30. septembra, osim za subvencije za samozapošljavanje za koje se zahtevi podnose do 21. avgusta

Javni pozivi su raspisani za korišćenje sredstava u okviru programa: samozapošljavanje, otvaranje novih radnih mesta (subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih), stručna praksa, pripravništvo za mlade sa visokim obrazovanjem te za program sticanje praktičnih znanja.

Za sprovođenje tih programa Grad Kruševac je opredelio 17 miliona dinara, a Nacionalna služba za zapošljavanje 16,3 miliona dinara.

Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima koji su na evidenciji Nacionalne službe i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva. Dodeljuje se jednokratno, iznos je 250.000 dinara, odnosno 270.000 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, a dobija se radi osnivanja preduzetničke radnje ili privrednog društva. Korisnik subvencije je obavezan da registrovanu delatnost obavlja te da po tom osnovu izmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci.. Za subvencije za samozapošljavanje je opredeljeno ukupno 17 miliona dinara.

Za subvencije za zapošljavanje nezaposlenih iz kategorije teže zapošljivih (takozvani program otvaranja novih radnih mesta) predviđeno je oko 5, 9 miliona dinara. Reč je jednokratnoj subvenciji za poslodavce iz privatnog sektora koji zaposle lica koja pripadaju kategorijama: mladih do 30 godina – bez srednjeg obrazovanja, mladih u domskom smeštaju, hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama, potom starijima od 50 godina, pripadnicima romske populacije, osobama sa invaliditetom, radno sposobnim korisnicima novčane socijalne pomoći, nezaposlenima koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih duže od 12 meseci te žrtvama porodičnog nasilja. Poslodavac je obavezan da za lica za koja je dobio subvenciju zasnuje radni odnos na nedoređeno vreme te da ih zadrži minimum godinu dana.

Poslodavac dobija 200.000 dinara po licu, odnosno 240.000 dinara za osobe sa invaliditetom, radno sposobne korisnike novčane socijalne pomoći, mlade u domskom smeštaju, hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama i žrtve porodičnog nasilja.

Program stručne prakse podrazumeva stručno osposobljavanje za samostalan rad u struci za koju je stečeno obrazovanje, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom ili pravilnikom predviđeno.

Ovaj program se sprovodi bez zasnivanja radnog odnosa, a traje od šest do 12 meseci u zavisnosti od stepena obrazovanja. Angažovana lica na ime novčane pomoći i troškova prevoza dobijaju od 20.000 dinara do 25.000 dinara, u zavisnosti od nivoa obrazovanja. Za njega je predviđeno ukupno četiri miliona dinara.

Isti iznos je opredeljen za program sticanja praktičnih znanja kroz obavljanje konkretnih poslova. Na tu podršku mogu da računaju poslodavci iz privatnog sektora koji mogu da zaposle lica bez završene srednje škole uključujući i lica koja su završila funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih, lica sa srednjim obrazovanjem, koja su na evidenciji NSZ duže od 12 meseci, bez obzira na vrstu kvalifikacije i radno iskustvo, a koja nemaju adekvatna i primenljiva znanja, veštine i kompetencije za obavljanje konkretnih poslova.

Prioritet za uključivanje u meru imaju osobe sa invaliditetom i Romi.

Mera pripravništva za mlade sa visokim obrazovanjem, za koju je izdvojeno skoro dva miliona dinara, podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenih za samostalan rad u struci za koju je stečeno visoko obrazovanje, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom, odnosno pravilnikom, predviđeno kao poseban uslov za rad na određenim poslovima.

Taj program podrazumeva zasnivanje radnog odnosa na devet, odnosno 12 meseci, u zavisnosti od nivoa kvalifikacija, a poslodavcu se u tom periodu refundiraju troškovi za neto minimalnu zaradu uvećanu za 20 odsto te za pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

U Kruševcu je na evidenciji nezaposlenih na kraju juna ove godine bilo 9.850 lica, dok ih je pre godinu dana bilo 10.947.

J.B.

Ostale vesti

back-to-top