Konkurs za izbor u zvanje i prijem nastavnika u radni odnos

Postavljeno: 08.06.2022

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
„PROF. DR RADOMIR BOJKOVIĆ“ KRUŠEVAC

r a s p i s u j e

K O N K U R S

za izbor u zvanje i prijem u radni odnos nastavnika sa punim radnim vremenom, za uže naučno-stručne oblasti:

1. Menadžment – 1 nastavnik u sva zvanja,
2. Ekonomija – 1 nastavnik u sva zvanja,
3. Informatika – 1 nastavnik u sva zvanja,
4. Opšte-obrazovni predmeti – 1 nastavnik u sva zvanja,
5. Tehnologija i organizacija proizvodnje – 1 nastavnik u sva zvanja,
6. Turizam i ugostiteljstvo – 1 nastavnik u sva zvanja,
7. Strani jezik (engleski) – 1 nastavnik u sva zvanja.

USLOVI: Za izbor u zvanje profesora strukovnih studija ili višeg predavača – naučno zvanje doktor nauka iz navedene oblasti; za izbor u zvanje predavača – akademsko zvanje magistar nauka, odnosno stručni naziv specijalista akademskih nauka iz navedene oblasti.

Uz prijavu podneti: biografiju, overene prepise diploma, spisak stručnih i naučnih radova.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Prijave sa prilozima dostaviti na adresu: Visoka poslovna škola strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković“, Topličina 12, 37000 Kruševac. Informacije na telefon: 037/ 420-231.

Sve neblagovremene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi će biti odbačene odnosno neće biti razmatrane.

Ostale vesti

back-to-top