Pred lokalne i parlamentarne izbore u Kruševcu

Postavljeno: 22.04.2016

Pravo da na birališta izadje i svoj glas da nekoj od lista na parlamentarnim i lokalnim izborima ima 109.883 birača u Kruševcu

IMG_1937_1

Ivan Anđelić, koordinator radnog tela RIK-a

U radu biračkih odbora na svakom od 132 biračka mesta biće po šest članova stalnog sastava biračkog odbora, odnosno ukupno 792 člana.

U priširenom sastavu biračkih odbora biće oko pet hiljada članova, što znači da će izborni process u Kruševcu sprovoditi i kontrolisati ukupno oko 5.800 članova stalnog i proširenog sastava biračkih odbora.

Glasanje će se sprovoditi od 7 do 20 časova, a birači će glasanje moći da obave uz važeću ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu

S obzirom na to da se 24. aprila sprovode redovni lokalni, ali i vanredni parlamentarni izbori, aktivnosti oko sprovodjenja izbornih radnji nose Radno telo republičke izborne komisije, koje je zaduženo za parlamentarne izbore, a čiji koordinator je po funkciji načelnik Gradske uprave, te Izborna komisija za lokalne izbore odbornika za Skupštinu Grada Kruševca, koja je nadležna za izborni postupak na lokalnim izborima.

Načelnik Gradske uprave Kruševac, Ivan Andjelić, koji je i koordinator Radnog tela Republičke izborne komisije, za krusevacgrad.rs je kazao da Radno telo ima devet članova, koji su imenovani na predlog poslaničkih grupa iz prethodnog saziva republičkog parlamenta. Birački odbor, podsetio je, ima stalni i prošireni sastav.

“Stalni sastav čine predstavnici svih političkih stranaka koje su imale poslaničke grupe u prethodnom sazivu parlamenta, srazmerno broju poslanika. U proširenom sastavu na jednog člana i jednog zamenika ima pravo svaki podnosilac proglašene izborne liste koja ima više od dve trećine kandidata. Takodje, ukoliko neka politička stranka, grupa gradjana ili koalicija stranaka, nema predstavnike za republičke, a ima za lokalne izbore, ima pravo na člana u proširenom sastavu, što znači da su zastupljeni predstavnici svih stranaka” istakao je Andjelić.

Zadatak Radnog tela je i da preuzme izborni materijal od koordinatora RIK-a za Rasinski upravni okrug, i izvrši njegovu distribuciju.
“To znači da kada preuzmemo materijal donosimo ga u Gradsku upravu, klasiramo po vrećama i predajemo predsedniku ili zameniku svakog biračkog odbora” objasnio je on. Radno telo RIK-a takodje prima izborni materijal nakon zatvaranja biračkih mesta.

IMG_1935_1

Dragoljub Arsić, predsednik gradske izborne komisije

Predsednik Izborne komisije za lokalne izbore odbornika za Skupštinu Grada Kruševca (Gradske izborne komisije), Dragoljub Arsić, kaže da to telo vrši predaju izbornog materijala predsednicima biračkih odbora.
Od Gradske uprave predsednici biračkog odbora preuzimaju tehničke elemente, odnosno glasačku kutiju, po dva seta paravana i spreja za obeležavanje prsta birača, dve UV lampe, te vreću za odlaganje izbornog materijala, pribor za pisanje, pribor za pečaćenje i koverte za odlaganje glasačkih listića.

Od Gradske izborne komisije preuzimaju zbirnu izbornu listu, rešenje o odredjivanju biračkog mesta, rešenje o obrazovanju biračkog odbora u stalnom sastavu, rešenje o imenovanju članova biračkog odbora u proširenom sastavu, izvod iz biračkog spiska za glasanje na biračkom mestu, poseban izvod iz biračkog spiska ukoliko ima glasača na biračkom mestu koji služe vojsku, tu su se zatekli i tu glasaju, potreban broj glasačkih listića, kontrolni list za proveru ispravnosti glasačke kutije, obrazac potvrde o izbornom pravu za glasanje van biračkog mesta za birače koji zbog bolesti ne mogu da dodju na biračko mesto, obrazac zapisnika o radu biračkog odbora na sprovodjenju izbora i utvrdjivanju rezultata glasanja, obrazac evidencije o prisustvu članova i zamenika članova biračkog odbora na biračkom mestu, ovlašćenja posmatrača za praćenje rada biračkih odbora, pravila o radu biračkih odbora i dražavnu zastavu.

Predsednici biračkih odbora dužni su da se staraju o izbornom materijalu do otvaranja biračkih mesta, a primopredaja izbornog materijala vrši se najkasnije 24 časa pre održavanja izbora.
Predvidjeno je da od ulaznih vrata na biračko mesto do glasačkih kutija birač najpre prolazi pored člana biračkog odbora koji rukuje UV lampom, potom sedi član koji utvrdjuje identitet birača te onaj koji rukuje Izvodom iz biračkog spiska. Sledi član koji uručuje glasački listići te onaj koji rukuje sprejom za obeležavanje prsta birača. Može da glasa samo birač sa:
ličnom kartom ili pasošem ili vozačkom dozvolom.
Članovi biračkih odbora dužni su da uklone stranačka obeležja ispred i oko biračkog mesta, ukoliko ih primete.

Do 11 časova, na dan izbora, članovi biračkog odbora primaju prijave birača koji glasaju van biračkog mesta, a posle 14 časova Komisija izlazi na teren.

Kada istekne vreme za glasanje birački odbor najpre utvrdjuje koliko je ostalo neupotrebljenih listića, stavlja ih u poseban koverat, pečatiti i na koverti piše da je reč o neupotrebljenim glasačkim listićima. Potom se utvrdjuje ukupan broj birača upisanih u birački spisak i prebroje se oni koji su zaokruženi u Izvodu iz biračkog spiska koji su glasali i tako utvrdi broj birača koji su glasali.

Otvara se kutija i traži se kontrolni list i proverava ispravnost glasačke kutije . Kontrolni list se stavlja u poseban koverat i pečati se. Prebrojavaju se svi glasački listići iz kutije i ujedno se razvrstavaju važeći i nevažeći. Važeći se razvrstavaju prema listama, odnosno ustvrdjuje se koliko je ko dobio glasova.

[checklist][/checklist]9Propisano je da, kada se svi podaci unesu u zapisnik o radu biračkog odbora, članovi biračkog odbora moraju potpisati zapisnik kao i da, ukoliko je bilo nekih nepravilnosti, to se upisuje u kolonu za primedbe.

Ostale vesti

back-to-top