Objavljeni konkursi za subvencije za zapošljavanje

Postavljeno: 01.06.2020

Grad Kruševac i Nacionalna služba za zapošljavanje objavili su danas javne pozive za učestvovanje u šest različitih programa podrške zapošljavanju na području Kruševca. Reč je programima koji se sprovode u okviru Sporazuma koji su te dve institucije nedavno potpisale. Programi obuhvataju subvencije za samozapošljavanje, za zapošljavanje teže zapošljivih kategorija na novootvorenim radnim mestima, za stručnu praksu, za pripravnike za sticanje praktičnih znanja, za pripravnike sa visokim kvalifikacijama te za javne radove

Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima odobrava se za lica do 30 godina koji su bez kvalifikacija  ili sa niskim kvalifikacijama, za mlade u domskom smeštaju, hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama, potom za starije od 50 godina, viškove zaposlenih, Rome, osobe sa invaliditetom, radno sposobne korisnike novčane socijalne pomoći, dugoročno nezaposlene i žrtve porodičnog nasilja. Subvencija po licu iznosi 200 hiljada dinara ili 240 hiljada dinara, u zavisnosti od toga kojoj kategoriji osoba pripada.

Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji NSZ i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva. Ona iznosi 250 hiljada dinara, odnosno 270 hiljada dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, a daje se radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva. Korisnik je obavezan da obavlja delatnost i izmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci.

Program stručne prakse podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci za koju je stečena odgovarajuća kvalifikacija, radi obavljanja pripravničkog staža. Program se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa, a traje od 6 do 12 meseci, u zavisnosti od stepena obrazovanja. Nadležni isplaćuju od 20 hiljada dinara do 25 hiljada dinara mesečno angažovanim licima na ime novčane pomoći i troškova prevoza.

Objavljen je i poziv za učestvovanje u Programu pripravnika za nezaposlene sa visokim nivoom kvalifikacija. Taj program traje od 9 do 12 meseci i namenjen je osobama sa šestim stepenom obrazovanj i prosekom iznad 8 i po. Poslodavac dobija na mesečnom nivou neto zaradu lica u iznosu od 35 hiljada dinara i pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje. 

Među objavljenim javnim pozivima je i program sticanja praktičnih znanja koji podrazumeva sticanje praktičnih znanja i veština nezaposlenog obavljanjem konkretnih poslova kod poslodavca koji pripada privatnom sektoru. U program se mogu uključiti lica bez završene srednje škole, odnosno bez kvalifikacija, uključujući i lica koja su završila funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih, lica iz kategorije viškova zaposlenih i lica koja se nalaze na evidenciji nezaposlenih duže od 18 meseci, sa najmanje srednjim nivoom kvalifikacija, bez obzira na vrstu kvalifikacije i radno iskustvo, a koja nemaju adekvatna i primenljiva znanja, veštine i kompetencije za obavljanje konkretnih poslova. Poslodavcu NSZ i Grad refundiraju mesečno 31 hiljadu dinara i pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, u trajanju od 3 ili 6 meseci, u zavisnosti od vrste radnog odnosa. Poslodavac je obavezan da zaposleno lice zadrži duplo duže. 

Među objavljenim konkursima je i program javnih radova. On je namenjen prvenstveno teže zapošljivim i licima u stanju socijalne potrebe, radi očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa. Javni rad sprovodi poslodavac – izvođač javnog rada, koga određuju Grad Kruševac i  NSZ na osnovu javnog konkursa. Ti radovi treba da traju makar četiri meseca, zaposleni se angažuju ugovorom o privremenim i povremenim poslovima. Javni radovi se mogu sprovoditi u oblastima socijalne zaštite i humanitarnog rada, održavanja i obnavljanja javne infrastrukture, održavanja i zaštite životne sredine i prirode.

Za realizaciju svih tih programa planirano je oko 40 miliona dinara, od čega je Grad izdvojio 24 miliona dinara, a Republika 16 miliona miliona dinara. Za samozapošljavanje je opredeljeno ukupno 15,7 miliona dinara, iz gradskog budžeta 8 miliona. Subvencije za zapošljavanje lica iz teže zapošljivih kategorija iznose 5,8 miliona, iz gradskog budžeta je za njih planirano 3 miliona dinara, dok će se stručna praksa, sticanje stručnih znanja i program “pripravnici” subvencionisati sa 3,9 miliona, od čega je 2 miliona iz lokalne kase. Za javne radove  Kruševac je za ovu godinu izdvojio 4 miliona dinara, a NSZ pruža tehničku podršku. 

J.B. 

Ostale vesti

back-to-top