Bez lista čekanja za  uslugu “Llični pratilac deteta” 

Postavljeno: 17.12.2019

Pravo na uslugu ličnog pratioca trenutno koristi 109 dece ometene u razvoju, za 61 više nego u februaru prošle godine, kada je ova usluga i zaživela u Kruševcu. U Centru za socijalni rad ističu da se rad ličnih pratilaca  kontroliše redovno, da su roditelji zadovoljni uslugom koju njihova deca dobijaju, kao i da trenutno na čekanju nema dece koja ispunjavaju uslove za korišćenje ove usluge

Roditelji dece ometene u razvoju koji su ranije obavljali uslugu ličnog pratioca svog deteta i za to dobijali određenu nadoknadu iz gradskog budžeta, od prošle godine to više ne mogu. Umesto njih to sada rade treća lica i iako je  osmišljena kao svojevrsna pomoć roditeljima koji to vreme mogu iskoristiti da se odmore ili da završe poslove koje zbog celodnevne brige o takvoj deci nisu u mogućnosti da obave, novinu u sprovođenju ove usluge, nisu svi dočekali blagonaklono jer su ostali bez nadoknade koju su ranije primali.

U Centru za socijalni rad, ustanovi zaduženoj za sprovođenje ove usluge, međutim, navode   da se usluga realizuje u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i standardima za pružanje usluge socijalne zaštite, po kome  lični pratilac ne može biti član porodičnog domaćinstva, srodnik u prvoj liniji, kao ni brat i sestra, odnosno, brat i sestra po ocu ili majci. 

Obavezna obuka i stalna kontrola rada

Naime, da bi neko mogao da postane lični pratilac, uz obaveznu obuku, prolazi i kroz stručnu procenu podobnosti za rad.

Uslovi za angažovanje ličnog pratioca, pored obuke jesu da lice ima urednu dokumentaciju koju nam dostavlja uz zahtev za angažovanje ( lekarsko uverenje da lice ne boluje od prenosivih, duševnih i bolesti zavisnosti, uverenja da se protiv lica ne vodi istraga, niti da je u toku krivični postupak pred Osnovnim i Višim sudom, da nije na kaznenoj evidenciji MUP-a, potvrda o stečenom obrazovanju), kao i da ispunjava kriterijume procene stručnog tima o opštoj podobnosti za rad sa decom sa smetanjama u razvoju– kaže Nevena Mijajlović, stručna radnica na usluzi “Lični pratilac deteta”.

Rad ličnih pratilaca, kako navodi Mijajlović, kontroliše se redovno i na više nivoa – kroz mesečne izveštaje o njihovom radu potpisane  od strane roditelja i overene od strane školske ustanove koju pohađa dete, kao i kroz neposredan kontakt sa ličnim pratiocima, roditeljima, stručnim službama školskih i predškolskih ustanova.

Podobnost ličnog pratioca za rad se konstantno preispituje i naš stručni tim radi sa pratiocima na unapređenju kvaliteta njihovog rada i pružanju podrške i usmeravanju u radu, a lični pratilac za koga se proceni da više ne obavlja svoju ulogu na adekvatan način i interesu deteta, može biti zamenjen – ističe ona, dodajući da do sada nije bilo nepravilnosti u radu, te da niko od angažovanih lica nije ostao bez posla.

Roditelji zadovoljni

U Centru kažu da su, prema saznanjima koja oni imaju, roditelji izuzetno zadovoljni ovom uslugom.

Usluga je koncipirana tako da funkcioniše u najboljem interesu deteta a da istovremeno predstavlja i predah roditeljima. Kako bi se dete što pre adaptiralo na pratioca, trudimo se da lične karakteristike pratioca budu u što većoj meri usaglašene sa detetovim potrebama – kažu u ovoj ustanovi socijalne zaštite.

Da i roditelji učestvuju u izboru ličnog pratioca za svoje dete, ističu u Centru za socijalni rad.

Roditelji učestvuju na taj način što mogu da predlože lice za koje smatraju da je podobno da obavlja ulogu ličnog pratioca njihovog deteta, kao i obaveznim pismenim davanjem saglasnosti o izboru pratioca – bilo da se radi o licu koje su oni predložili a koje je nakon toga stručni tim procenio podobnim, bilo da se radi o licu koje je naš stručni tim procenio i predložio kao odgovarajuće za njihovo dete– kaže socijalna radnica.

Zadovoljni i lični pratioci

Iako za svoj rad  dobijaju mesečnu nadoknadu od 18.000 dinara, lični pratioci kažu da su zadovoljni ovim poslom.

Plata jeste manja u odnosu na onu koju sam imala kod prethodna dva poslodavca,  ali sam sebe pronašla u ovom poslu. Odgovornost je velika, ali vam nije teško kad vidite da su roditelji zadovoljni a dete vam na svoj način pokazuje da ste mu bitni – kaže dvadesetdvogodišnja  lična pratiteljka deteta ometenog u razvoju.

Da je sebe pronašla  u ovom poslu, kazala nam je i četrdesetdevetogodišnja sugrađanka koja se među prvima prijavila za obavljanje ove usluge.

Da biste radili ovaj posao uslov je da volite decu i da budete spremni da im se posvetite možda i više nego što ste se svojoj deci posvetili. To mi nije teško, posebno kada vidim da to dete u meni vidi nekoga kome može da veruje – kaže ona.

Od roditelja čija deca koriste ovu uslugu nismo uspeli da dobijemo izjavu, a da je lični pratilac od izuzetne važnosti za decu ometenu u razvoju, posvedočili su nam  nastavnici Škole za osnovno i srednje obrazovanje “Veselin Nikolić”. Kažu da deca imaju dobar odnos sa svojim pratiocima, te da je njihova podrška značajna i kada je u pitanju  kvalitet nastave.

Osim što su tu da im pomognu da  se obuku, izvade pribor iz ranca, vežu pertle  i slično, pomažu im i u nastavnim aktivnostima. Utisak je da im deca veruju, da im je važno njihovo prisustvo. Uvođenjem ličnih pratilaca deca više ne izostaju s nastave. Ranije se dešavalo da zbog sprečenosti roditelja da ga dovede, dete ne dođe u školu – kažu nastavnici, dodajući da iskustveno ta deca vole da dođu u školu, da je mnogima od njih to jedino mesto gde mogu  se druže sa drugom decom, te da pate kada moraju da izostanu.

Bez  lista čekanja

U Centru za socijalni rad kažu da je uslugu “Lični pratilac” koja se u kruševačkom Centru za socijalni rad obezbeđuje od  februara prošle godine, na početku koristilo 48-oro predškolaca, osnovaca i srednjoškolaca sa smetnjama u razvoju, od tada ukupno 98-oro dece koja su tu uslugu koristila onda kada su lični pratioci bili njihovi roditelji ili bliži srodnici. Nakon nepune dve godine, Centar ima 109 korisnika i  na čekanju trenutno nema dece koja ispunjavaju uslove za korišćenje usluge.

U Kruševcu među ličnim pratiocima ima i visokoobrazovnih lica, a najzastupljenija starosna kategorija je između  30 i 49 godina.

D.P.

Kruševac – primer dobre prakse

Lični pratioci uvedeni su u Srbiji 2013. godine, Pravilnikom o bližim uslovima i standardima za pružanje usluge socijalne zaštite, u okviru pokretanja procesa inkluzije. Pet godina kasnije, u celoj Srbiji, samo 14 organizacija ili ustanova licencirano je da pruža uslugu ličnih pratilaca, među kojima je i kruševački Centar za socijalni rad.  Ako se ima u vidu da je od u Srbiji  145 gradova i opština samo deset odsto njih licenciralo ovu uslugu, te podatak iz istraživanja Unicefa iz 2015. godine  koji pokazuju da skoro polovina zaposlenih u prosveti smatra da je najveći problem inkluzije u obrazovanju upravo mali broj ličnih pratilaca, jasno je da je Kruševac primer dobre prakse – kao grad koji pruža ovu uslugu i nema dece na listi čekanja. Inače, poslednja zvanična statistika kaže da na ličnog pratioca u Srbiji čeka 290 dece sa smetnjama u razvoju.

Kome je namenjena usluga ličnog pratioca

– Usluga ličnog pratioca  namenjena je deci sa invaliditetom koja su uključena u sistem redovnog obrazovanja. Svrha angažovanja ličnog pratioca je pružanje detetu odgovarajuće individualne praktične podrške,  radi uključivanja u redovno školovanje i aktivnosti u zajednici, uspostavljanja što većeg nivoa samostalnosti. Lični pratilac je dostupan detetu sa invaliditetom kome je potrebna podrška za zadovoljavanje osnovnih potreba u svakodnevnom životu u oblasti kretanja, održavanja lične higijene, hranjenja, oblačenja i komunikacije sa drugima tokom ostvarivanja vaspitno-obrazovnog rada, radi lakšeg funkcionisawa deteta.  Istovremeno, usluga predstavlja i predah roditeljima koji su ranije vodili celodnevnu brigu o deci- objašnjava Nevena Mijajlović, socijalna radnica.

Ostale vesti

back-to-top