Postavljeno: 23.09.2020

Na osnovu člana 18. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (,,Sl.glasnik RS“ broj 18/10, 101/17) i sagledavanja potrebe dece i porodice PU,,Nata Veljković“ Kruševac raspisuje

K O N K U R S
o programsko-poslovnoj saradnji za realizaciju

1. Učenje engleskog jezika dece u ustanovi
2. Plesnih aktivnosti za decu u ustanovi

Zbog trenutne epidemiološle situacije na teritoriji Republike Srbija, a u skladu sa Naredbom o proglašenju epidemije zarazne bolesti COVID – 19 (,,Sl.glasnik RS“ br. 37/2020 od 19.03.2020.god.), a na osnovu instrukcija u vezi sa postupanjem predškolskih ustanova, potrebno je da Vaš program rada obezbedi uslove za sprovođenje neophodnih preventivno zdravstvenih mera imajući u vidu različite prostorne kapacitete i raspoložive ljudske resurse. Potrebno je da utvrdite najoptimalniji način organizacije koji omogućava bezbednost dece.

Podnosioci programa dostavljaju programe rada koji treba da sadrže:

– teorijski osnov programa,
– ciljnu grupu programa,
– ciljeve, zadatke, metode i sadržaje vaspitno-obrazovnih aktivnosti programa,
– trajanje i veličina grupe,
– kvalifikacije i iskustvo realizatora, dokazujete overenom fotokopijom diplome o završenoj školi (lice koje ostvaruje program treba da ispunjava uslove u pogledu vrste i stepena obrazovanja saradnika u predškolskoj ustanovi, i to diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije ili osnovne studije u trajanju od najmanje četiri godine, osnovne strukovne studije odnosno akademske studije, odnosno na studijama u trajanju od tri godine ili više obrazovanje i srednje obrazovanje),
– materijale i opremu neophodnu za realizaciju,
– cenu programa koja uključuje strukturu troškova,
– način praćenja i vrednovanje programa.

Obaveštenja možete dobiti na telefon 037/428-011.

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti na adresu PU,,Nata Veljković“ Kruševac ulica Bosanska broj 21, Kruševac, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Direktor, Vesna Živković, spec.struk.vaspitač

Ostale vesti

back-to-top