Raspisan tender za privatnog partnera za rehabilitaciju puteva i ulica

Postavljeno: 02.01.2021

Grad Kruševac objavio je javni poziv za izbor privatnog partnera koji će u narednih sedam godina obavljati poslove rehabilitacije i urgentnog održavanja opštinskih puteva i ulica i nekategorisanih puteva na području grada

Prema podacima navedenim u Javnom pozivu, reč je o privatno javnom partnerstvu bez elemenata koncesije, period na koji se ugovor zaključuje je 7 godina, a ekonomski najpovolčjnija ponuda biraće se na osnovu ponuđene cene za ovo, kako stoji u tenderu, kapitalno ulaganje, ponuđenog perioda implementacije i dužine garantnog roka koju ponuđač bude dao.

U tenderu se precizira da je svaki ponuđač, kao sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude dužan da dostavi bankarske garancije u iznosu od 14 miliona dinara, plative na prvi poziv, sa važenjem koje je 120 dana duže od datuma otvaranja ponuda. One će se aktiviratri ukoliko ponuđač odustane od ponudeili zaključenja ugovora, izmeni ponudu nakon isteka roka za njeno podnošenje, prikaže lažne podatke ili ne dostavi sredstva obezbeđenja predviđena ugovorom u roku od 15 dana od zaključenja ugovora.

A ugovorom se predviđa da izabrani privatni partner dostavi bančinu garanciju u iznosu od 12 miliona dinara za izvršenje aktivnosti. Trajanje ove garancije mora biti mesec dana duže od perioda na koji se ugovor sklapa. Takođe, izabrani izvršilac posla mora dostaviti i bankarsku granaciju za dobro izvršenje posla od 10 miliona dinara za svaku obračunsku godinu.

Tender je otvoren do 24. februara, za kada je zakazano i javno otvaranje ponuda u zgradi Gradske uprave. U javnom pozivu stoji i da će odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača biti doneta nadalje 40 dana od otvaranja ponuda.

Inače, ovi poslovi, uključujući i redovno održavanje, u u prošloj godini su bili povereni Kruševacputu. Na poslednjoj sednici Skupštine usvojen je izveštaj Kruševacputa o izvedenim radovima, ali bez navođenja iznosa koji je iz gradskog budžeta za te namene izdvojen.

N.B.

Ostale vesti

back-to-top