Povezivanje sa auto-putem: Na javnom uvidu Plan regulacije istočne zaobilaznice

Postavljeno: 06.09.2022

Grad Kruševac stavio je na javni uvid do 16. septembra Plan detaljne regulacije Istočna obilaznica – Jug. Potrebu za izradom ovog plana uslovila je činjenica da je neophodno obezbediti saobraćajni obilazak grada.

Planskom razradom određuju se površine javne namene, odnosno deonica javnog puta, objekata, sa dodatnim elementima (kolovoz, trotoar, raskrsnice, javna rasveta, biciklističke i pešačke staze) odnosno oprema koja odgovara koridoru saobraćajnice Ib reda.

Planom detaljne regulacije „Istočna obilaznica – Jug“ u Kruševcu obezbeđuje se saobraćajni obilazak grada – istočna obilaznica i njeno povezivanje na državni put Ia reda (auto – put E761) preko petlje Kruševac – Istok.

Približna dužina planirane trase od ukrštanja ulice Jastrebački put sa Istočnom obilaznicom, sa istočne strane, do uliva u Bruski put na zapadu iznosi približno 1.150 m. Približna granica obuhvata plana iznosi 14 ha.

Deo trase Istočne obilaznice koja je predmet Plana nalazi se na zemljištu koje je neizgrađeno. Osnovni cilj planiranja je stvaranje uslova za realizaciju javnog puta kojim se obezbeđuje trajni saobraćajni obilazak gradskog centra.

Ciljevi izrade plana su stvaranje uslova za uobličavanje prostora za izgradnju savremene saobraćajnice sa svrhom izmeštanja tranzitnog i teretnog saobraćaja van grada. Zatim rešavanje pravno imovinskih odnosa sa ciljem eksproprijacije površina, definisanje detaljne namene površina i objekata. Među ciljevima izrade plana su i organizovanje, opremanje i uređenje prostora i uspostavljanje saobraćajne matrice i usklađivanje sa uspostavljenom saobraćajnom matricom u okruženju.

Planirana pretežna namena površina obuhvaćenim planom detaljne regulacije su gradski park, komercijalne delatnosti, sport i rekreacija.

Predviđeno je da se planirana saobraćajnica sastoji od dve trake širine 8 metara sa razdelnim ostrvom širine 3 metra i sa obostranim trotoarima širine 3 metra. Na trasi deonice planirana su dva ukrštanja i to: ukrštanje sa Bruskim putem i ukrštanje sa putem IIb reda broj 415 – V. Jastrebac.

Kad su u pitanju gradski park i sport i rekreacija, obuhvaćeni planom detaljne regulacije, navedeno je da se u zoni zelenila zabranjuje izgradnja osim saobraćajnica namenjenih opsluživanju.

Planirani objekti u okviru sporta i rekreacije moraju predstavljati jedinstvenu funkcionalno estetsku celinu, a arhitektonski sklop objekata mora biti usklađen sa njihovom sportskom namenom – stoji u dokumentu.

Realizacijom plana očekuje se rešavanje trajnog saobraćajnog obilaska gradskog centra i njegovo povezivanje na auto – put E761 preko petlje Kruševac Istok. Zatim, usklađivanje urbanog razvoja i uređenja područja.

Izvor: https://www.ekapija.com

Ilustracija: Plan generalne regulacije Jug – žutom bojom označen je predeo stanovanja, a zelenom park (Foto: Screenshot/Grad Kruševac/PGR Jug)

Ostale vesti

back-to-top