Obezbediti paritetan odnos žena i muškaraca u Gradskom veću

Postavljeno: 27.10.2018

Udruženje žena Peščanik i Mreža žena Rasinskog okruga, u okviru kampanje “Žene za  Kruševac, Kruševac za žene – 50:50 posto u Gradskom veću“ podneli su predlog Gradskoj upravi Kruševca, gradonačelnici Jasmini Palurović, predsedniku Skupštine Živojinu Miloradoviću, Komisiji za rodnu ravnopravnost i odborničkim grupama da se obezbedi paritetna zastupljenost žena i muškaraca u Gradskom veću Kruševca. Deo kampanje je i ulična akcija na Trgu mladih

– Danas smo na ulici da bismo građanima i građankama predstavili kampanju “Žene za  Kruševac, Kruševac za žene – 50:50 posto u Gradskom veću“ za ravnomernu zastupljenost žena u izvršnoj vlasti. Cilj akcije je da podignemo vidljivost podzastupljenosti žena na mestima odlučivanja iako je Republika Srbija potpisala sve međunarodne dokumente protiv diskriminacije žena i donela niz zakona, uključujući i Zakon o ravnopravnosti 2009. U pripremi je novi u kojima se ženama garantuju jednaka prava kao i muškarcima. U praksi nažalost to nije slučaj, mi u praksi još uvek prisustvujemo i svedočimo diskriminaciji žena, a posebno nasilju prema ženama – rekla je Snežana Jakovljević, predsednica Udruženja žena Peščanik na akciji tokom koje su aktivistkinje Peščanika i Mreže žena Rasinskog okruga, kojima su se pridružile i članice Alternativnog centra za devojke i organizacija Romani cikna, prolaznicima delile informativni materijal, držale transparente sa porukama „Zato što je 2018.“, „Zato što sinovi i ćerke treba da imaju jednake šanse“…,  i javno govorile o razlozima zbog kojih je važno da žene ravnopravno učestvuju u radu organa vlasti.

– U okviru kampanje, do sada smo uputile predlog za donošenje odluke za paritetni sastav Gradskog veća, gradonačelnici Kruševca Jasmini Palurović, sa obrazloženjem zašto je važno da žene budu više zastupljene u izvršnoj vlasti – rekla je Snežana i podsetila da je Peščanik ovaj predlog u Kruševcu prvi put podneo na sastanku sa predstavnicima lokalne uprave u maju.

– Tada smo prvi put govorile o tom predlogu, prošto smo htele da vidimo da li postoje neke mogućnosti da se o tome razmišlja. S obzirom na to da u sastavu Gradskog veća Kruševac u ovom trenutku ima 30 odsto žena, ne računajući gadonačelnicu i zamenicu gradonačelnice koje su članice po funkciji, tako da to jeste jedan pokazatelj dobre volje da se možda više žena uključi u proces odlučivanja, ali kao što znate žene čine 51 odsto stanovništva a ne 30.

Snežana je dodala i da novi predlog Zakona o rodnoj ravnopravnosti podrazumeva 40 posto manje zastupljenog pola (a to su u ovom slučaju žene) na mestima odlučivanja, ali da je upravo to bio kamen spoticanja zbog čega nisu svi koji su zaduženi da daju pristanak da se taj zakon donese to i učinili.

Takođe je ukazala na to da je pravo mesto gde se odluke donose jesu političke stranke i izvršni organi vlasti i ocenila da su žene, upravo zato što ih nema dovoljno, često prinuđene da se ponašaju onako kako se ponašaju muškarci u politici, zato što nemaju podršku ni drugih žena jer ih nema dovoljno, a ni svojih kolega „zato što mi kao društvo još uvek ne razumemo da je rodna ravnopravnost u interesu svih nas a ne samo žena i da diskriminacija žena nije samo problem žena nego problem čitavog društva“.

Na pitanje kakve promene bi u procesu odlučivanja i razvoju grada donela veća zastupljenost žena u gradskom veću, Jakovljevićka je odgovorila:

– To konkretno donosi nove perspektive u politiku, zato što žene i muškarci žive drugačije živote, zato što su žene i muškarci drugačije vaspitani, imaju drugačije rodne uloge koje obavljaju u svom životu i ako ne čujemo glas žena mi onda ne znamo šta su njihovi prioriteti, onda ćemo novac iz budžeta deliti na neadekvatan način, nećemo zadovoljavati potrebe i proiritete žena, starih, bolesnih, višestruko diskriminisanih grupa žena.

Mogućnost da žene učestvuju u kreiranju, donošenju i sprovođenju odluka je osnovni demokratski princip i na tragu je svih međunarodnih i domaćih pravnih akata Republike Srbije protiv diskriminacije i predstavlja jedini put ka uspostavljanju pravednog, demokratskog i razvijenog društva.

Inače, Predlog o paritetnoj zastupljenosti ženai muškaraca u Gradskom veću Kruševca, kako stoji u obrazloženju, zasniva se na Ustavu Republike Srbije koji članom 15 jemči ravnopravnost žena i muškaraca, Nacionalnoj strategiji o ravnopravnost koja predviđa najmanje 40 odsto žena u sastavu organa izvršne  vlasti na svim nivoima, kao i na Zakonu o ravnopravnosti polova koji obavezuje lokalne samouprave da, u okviru svojih nadležnosti, „obezbeđuju ravnopravnost polova i ostvarivanje jednakih mogućnosti“.

Takođe, Predlog uzima u obzir Evropsku povelju o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnom nivou koja ravnomerno učešće u odlučivanju smatra „preduslovom“ za demokratsko društvo, Strategiju održivog razvoja Grada Kruševca do 2020. i korespondira za ciljem 2, Lokalnog plana za rodnu ravnopravnost.

„ Trenutni sastav Gradskog veća Kruševca, 30 odsto žena i 70 odsto muškaraca, predstavlja važan korak prema njihovoj jednakoj zastupljenosti u javnom i političkom životu. Primena principa pariteta bi unapredila vladavinu zakona i olakšala proces pridruživanja Evropskoj uniji, tim pre što Evropski ženski lobi upravo počinje kampanju za ravnomernu zastupljenost žena i muškaraca u parlamentu Evropske unije pred predstojeće izbore za taj parlament, maja 2019“ – navodi se u obrazloženju ove inicijative, uz konstataciju da bi ravnomerna zastupljenost žena i muškaraca u Gradskom veću imala pozitivan efekat na smanjenje stereotipa i vaspitanje generacija koje dolaze.

„ Najvažniji benefit odnosio bi se na unapređeni razvoj društvene zajednice o čemu svedoče primeri dobre prakse u svetu, kao i podaci UN-a, koji govore da društva sa većim stepenom rodne ravnopravnosti imaju brži i ujednačeniji ekonomski razvoj, manju korupciju i manju stopu smrtnosti dece – kaže se još u Predlogu prema kome bi prvi korak ka paritetnom sastavu Gradskog veća trebalo bi da bude Odluka Skupštine Grada Kruševca o ravnomernoj zastupljenosti žena i muškaraca u Gradskom veću, nakon čega bi, a pre novih lokalnih izbora, odluka bila potvrđena novom odredbom u Statutu Grada koja bi uključivala i promenu broja članova/ca Gradskog veća, kako bi se omogućila praktična primena odluke.

U okviru kampanje  “Žene za Kruševac, Kruševac za žene – 50:50 posto u Gradskom veću“, organizatorke su pripremile i na društvenim mrežama objavile kratak video zapis sa izjavama žena iz okruga o tome zašto je važno da žene i muškarci budu podjednako zastupljeni na mestima odlučivanja, u novembru će u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština biti organizovan seminar o građanskoj participaciji u donošenju i sprovođenju odluka, a u planu je i sastanak sa lokalnom upravom Kruševca. Kampanju je podržala Trag Fondacija. 

Ostale vesti

back-to-top