U narednoj godini više para za programe zapošljavanja

Postavljeno: 13.12.2015

Direktor Nacionalne službe zapošljavanja u Kruševcu.

U2016. godiniNacionalnaslužbazapošljava njaizdvojićeoko 2,8 milijardidinarazasvemerezapošljavanjaidodatnih 500 milionazazapošljava njeosobasainvaliditetom,štojeneštovišeudnosunaovu, rekaojeuKruševcuZoranMartinović, direktorNSZ. OnjesagradonačelnikomKruševcairukovodstvomkompanijeKupertajerrazgovaraoo  programimazapošljavanjaisarad njiunarednojgodini

Sarad nja sa Gradom Kruševcom na najvišem je nivou kada je reč o realizaciji planova i politike zapošljava nja, rekao je Zoran Martinović prilikom posete našem gradu. –Kruševacvećduginizgodinaizdvajaznačajnasredstvazafinansira njemlokalnihakcionihplanovaitojezaistagradsanajvećimiznosimaakopogledamopojedinačnaizdvaja njaizlokalnihbudžetazaovenamene – naglasio je Martinović. On je generalno pohvalio učešće lokalnih samuprava u sprovođe nju lokalnih politika zapošljava nja i rekao da je ove godine više od stotinu lokalnih samouprava izdvojilo blizu 500 miliona dinara za realizaciju ovih politika.

Tojeonočemutežimodasepolitikazapošljavanjanezadržavasamonacentralnomnivounegodasenanekinačindecentralizujeipribližavalokalnimpotrebama – ocenio je Martinović,

dodavši da je Kruševcu zahvaljujući sredstvima lokalnog budžeta koja u ovoj godini iznose oko 27 miliona dinara, oko 170 ljudi našlo svoju šansu za zaposle nje.

Gradonačelnik Kruevca, Dragi Nestorović naglasio je da je nezaposlenost jedan od najvećih problema Grada jer imamo dosta preduzeća u postupku privatizacije. On je dodao da je sa nacionalnom službom nedavno potpisan sporazum o sarad nji i pomoći ugroženim grupama koje nisu prepoznatljive na tržištu i za čijim angažova njem se ne iskazuje potreba, a da su  sada razgovarali o dosadaš njoj sarad nji i planovima za sledeću godinu.

Direktor NSZ je naglasio i da ova služba sarad nju za narednu godinu  želi da dogovori ne samo sa lokalnom samoupravom nego i sa nekim, kako je rekao, ključnim poslodavcima, dodajući da će i naredne godine sva sredstva koja se izdvajaju za sprovođe nje aktivne politike zapošljavanja biti name njene privatnom sektoru, kao i ove kada je, kako je rekao, udovoljeno gotovo svim poslodavcima iz privatnog sektora koji su imali potrebe za ovim programima.

U tom smislu Martinović je tokom posete Kruševcu razgovarao i sa poslovodstvom Kuper tajera – Namajeveomavažnasarad njasatomkompanijomjerjetokompanijakojauovomtrenutkuzapošljavaoko 670 osoba. Svakakodauplanovimajesteproširivanjebrojalicakojasemoguzaposlitikodnjih. Mićemoimponuditinašemereinašasredstva, volelibismodaonitoiskoriste, kaoidaionoštolokalnasamoupravabudeizdvojilabudepodsticajzapošljava njaitojkompaniji – rekao je Martinović. On je dodao da je Kuper tajer u ovoj godini imao sarad nju sa NSZ, te da je kroz programe zapošljava nja radno mesto u toj kompaniji našlo dvadesetak lica.

 

Ostale vesti

back-to-top