Raspisan konkurs za stipendiranje učenika i studenata

Postavljeno: 10.02.2023

Grad Kruševac raspisao je konkurs za stipendiranje i nagrađivanje učenika i studenata za školsku 2022/2023 godinu koji će trajati do 22. februara. Pravo na stipendiju Grada imaju učenici srednjih škola, učenici srednjih škola  sa invaliditetom, studenti studija prvog stepena, studija drugog stepena i studija trećeg  stepena, kao i studenti sa invaliditetom. Bužetom za ovu godinu, izdvojena su usredstva za 65 stipendija

Broj stipendija utvrđen je u zavisnosti od raspoloživih sredstava u budžetu grada Kruševca za 2023. godinu, a komisija zadržava pravo da izvrši preraspodelu stipendija u zavisnosti od  iskazanih potreba prijavljenih kandidata.

Za učenike srednjih škola biće izdvojeno 25, za učenike srednjih škola sa invaliditetom 20 stipendija, dok će za studente biti izdvojeno 10 stipendija i još toliko za studente sa invaliditetom.

Stipendije koje se dodeljiju učenicima i studentima isplaćuju se u 10 jednakih rata. Komisija razmatra prijave po raspisanom konkursu, utvrđuje rang liste, predlaže stipendiste i visinu mesečnih stipendija za tekuću školsku godinu i dostavlja Gradskom veću grada Kruševca radi donošenja odluke.

Visinu mesečnih stipendija Komisija predlaže na osnovu planiranih sredstava u budžetu.

Rok za prijavljivanje na Konkurs je od 7. do 22. februara godine. Prijava na Konkurs vrši se dostavljanjem popunjenog obrasca prijave – koji se mogu preuzeti na sajtu www.krusevac.ls.gov.rs ili info pultu Gradske uprave grada Kruševca i u Odeljenju za  društvene delatnosti, Balkanska br. 63 – 3. sprat).

Uz prijavu se podnosi i potrebna  dokumentacija navedena u tekstu Konkursa i predaje se u pisarnicu Gradske uprave grada Kruševca, kancelarija broj 31. ili preporučenom poštom na sledeću adresu: Gradska uprava grada Kruševca – Odeljenje za društvene delatnosti, Ul. Gazimestanska br. 1, 37000 Kruševac.

Kada se tokom prethodne administrativne (formalne) provere i ocene ispunjenosti uslova i kriterijuma radi ostvarivanja prava na stipendiju, utvrdi da dokumentacija nije potpuna, Odeljenje za društvene delatnosti istu vraća na dopunu. Rok za dopunu je 3 dana od dana završetka Konkursa. Ako podnosioci u predviđenom roku ne izvrše traženu dopunu, njihove prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave na Konkurs sa dokazima o ispunjavanju navedenih uslova, kandidat može pre predaje da dostavi na pregled ovlašćenom licu Odeljenja za društvene delatnosti Gradske uprave Kruševac, ul. Balkanska br. 63, III sprat (kancelarija broj 9) od 7:30 do 15:30 časova. Rok do koga će kandidati biti obavešteni o rezultatima konkursa je 30 dana od dana završetka konkursa.

Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti putem telefona: 037/3501450.

Koji su opšti, a koji posebni uslovi za ostvarivanje prava na stipendiju, po kojim se kriterijuma utvrđuje redosled kandidata te šta je sve od dokumetnacije potrebno možete saznati na sajtu Gradske uprave: https://krusevac.ls.gov.rs/aktuelnost/konkurs-za-stipendiranje-ucenika-i-studenata-grada-krusevca-za-skolsku-2022-2023-godinu/

M. J.

Ostale vesti

back-to-top