Prilika za još jedno odlaganje otplate kreditnih rata – u avgustu i septembru

Postavljeno: 29.07.2020

Korisnici kredita i drugih oblika zaduživanja kod poslovnih banaka dobili su još jednu priliku da dodatno odlože svoje obaveze po osnovu kredita, kreditnih proizvoda i lizinga za period od 1. avgusta do 30. septembra. Takođe im je omogućen i  zastoj u otplati obaveza koje su dospele u julu ove godine, a  nisu ih izmirili

Odluku o novom moratorijumu na otplatu kreditnih zaduženja donela je Narodna banka Srbije. U obrazloženju odluke navodi se da je, s obzirom na to da vanredna zdravstvena situacija i dalje traje, građanima i privredi pružena mogućnost dodatnog predaha u otplati obaveza, te da se time  “ispunjava i zakonom definisani cilj očuvanja stabilnosti finansijskog sistema“.

Moratorijum se primenjuje na obaveze po osnovu kredita i kreditnih proizvoda banke (poput minusa i kreditnih kartica), kao i drugih proizvoda banke koji su povezani sa kreditima ili bankarskim garancijama, ali se ne primenjuje na obaveze za usluge platnog prometa (provizija za izvršenje transakcija, naknada za održavanje računa) ili investicione usluge (brokersko-dilerski poslovi, usluge u vezi sa sefovima).

Poslovne banke su dužne da fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i privrednim društvima do 31. jula ponude zastoj u otplati obaveza. Obaveštenje o ponudi, banke moraju da objave na svojoj internet stranici, sa informacijama o početku primene i periodu trajanja moratorijuma, obračunu kamate, načinu otplate obaveza po prestanku moratorijuma, mogućim alternativnim načinima otplate obaveza, kao i reprezentativnim primerom iznosa obaveze pre i nakon prestanka moratorijuma.

Ukoliko u roku od deset dana od dana objavljivanja obaveštenja o ponudi, tu ponudu ne odbijete, smatraće se da ste je prihvatili. Ukoliko ne želite da koristite moratorijum, možete da ponudu odbijete elektronskim putem, putem redovne pošte, telefonom ili u poslovnim prostorijama banke, u roku od deset dana od dana objavljivanja obaveštenja o ponudi.

Takođe, možete i da odustanete od primene moratorijuma tokom njegovog trajanja – ili tako što ćete uputiti zahtev banci, ili uplatom celog iznosa dospele, a neizmirene obaveze.

Po prestanku moratorijuma, banka će obračunatu redovnu kamatu ravnomerno rasporediti na period otplate (bez pripisivanja glavnici duga), pri čemu se period otplate produžava za period trajanja moratorijuma.

Tokom trajanja moratorijuma na obaveze po osnovu kreditnih kartica i dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu, banka obračunava redovnu (ugovorenu) kamatu na iskorišćeni iznos, dok se važenje dozvoljenog prekoračenja po računu, odnosno kreditne kartice produžava se za period trajanja moratorijuma.

Ostale vesti

back-to-top