Na javnom uvidu Izmena plana za Obilićevu i Topličinu ulicu

Postavljeno: 22.11.2022

Na javni uvid izložena je Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije „Centar 5” za urbanističku zonu C, koja se odnosi na deo Obilićeve, Topličine i Ulice Veselina Nikolića. Javni uvid traje do 28. novembra, a građani izmene mogu videti u holu Gradske uprave, u kancelariji broj 16, svakog radnog dana od 7 i 30 do 15 i 30, kao i na sajtu Gradske uprave. Primedbe i sugestije mogu podneti do pomenutog datuma u pisanoj formi, u prijemnoj kancelariji broj 31, u Gradskoj upravi.

Reč je, kako je za KrusevacGrad.rs rekao glavni gradski urbanista, Vojkan Tutulić, pre svega o delu Obilićeve ulice, koji obuhvata potez od skretanja iz Topličine prema Kosturnici.

Tu postoje objekti koji su vredni i koje vlasnici ne žele da ruše, ima ljudi koji hoće da zadrže svoje kuće i da ih renoviraju, a mi gledamo da na neki način stvorimo uslove da oni to mogu da učine na primereni način, jer prema sadašnjem planu to nije moguće. Tu na primer ima objekata kojima je visina prizemlja četiri metra i vlasnici žele da unutar toga naprave dve etaže, ima onih koji bi radili u okviru postojećih gabarita još jednu etažu, ali i onih koji bi prodali svoje objekte. Cilj je da usaglasimo te potrebe kao i da na što bolji način iskoristimo prostor, ali i da pomirimo stavove struke i onih kojim imaju nekretnine na terenu – objašnjava Tutulić.

Precizirao je da je važno da u ovom postupku bude definisana završna etaža objekata te da je predloženo da to bude povučeni sprat, što znači da bi tu bila dozvoljena gradnja objekata koji imaju prizemlje, plus tri sprata, plus pomenuti povučeni sprat.

Kako je navedno u elaboratu, objavljenom na sajtu Gradske uprave, maksimalna dozvoljena visina objekta je 18 metara. Izgradnja povučenog sprata biće dozvoljena na objektima uz Obilićevu i Topličinu ulicu, čija će građevinska linija biti uvučena 3 metara od građevinske linije objekta.

Prema elaboratu, dozvoljene su komercijalne delatnosti, poput trgovine, poslovanja, usluga i ugostiteljstva, koje su ekološki i funkcionalno primerene zoni stanovanja, u odnosu 60:40. Sadržaji kompatibilnih namena organizovaće se u prizemnim i drugim etažama stambenog objekta, ali i kao samostalni objekat na parceli, za koji se koriste urbanistički parametri definisani za pretežnu namenu urbanističke celine u kojoj se objekti grade.

Minimalna površina građevinske parcele za izgradnju objekta, u neprekinutom ili prekinutom nizu, iznosi 600 metara kvadratnih, dok za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta, prema katastarski zatečenom stanju za katasterske parcele broj 1536 i 1537 KO Kruševac, može biti i manja. Za objekat u nizu, minimalna širina fronta parcele iznosi 12 metara.

Svi poslovni sadržaji, kako je navedeno, ne smeju da ugrožavaju stanovanje, naročito u pogledu zaštite životne sredine, nivoa buke i aerozagađenja. Delatnosti, koje bi mogle da degradiraju ovaj prostor, te ugroze životnu sredinu i osnovnu namenu urbanističke celine, nisu dozvoljene, a u okviru objekta se ne mogu organizovati sadržaji koji zahtevaju dodatna parking mesta, magacinske prostore i slične potrebe.

Izgradnja objekta planirana je u neprekinutom i prekinutom nizu, a postojeći objekti višeporodičnog stanovanja i komercijalnih delatnosti se zadržavaju. Indeks zauzetosti iznosi 50 odsto, a moguća je prenamena prizemlja i prvog sprata stambenog prostora u prostore komercijalnih delatnosti.

Navedeno je da je na postojećim objektima, u pojasu između regulacione i građevinske linije, dozvoljena adaptacija, sanacija, investiciono i redovno održavanje objekta bez promene horizontalnog i vertikalnog gabarita. Dogradnja postojećih objekata, koji se nalaze u okviru datih građevinskih linija, je moguća u skladu sa zadatim parametrima iz plana.

Što se tiče uslova za uređenje zelenila, predviđeni minimalni procenat zelenih površina na parceli je 30 odsto, dok je minimalni procenat uređenih slobodnih površina 20 odsto. U podzemnoj etaži i na parceli na kojoj se objekat nalazi, treba biti obezbeđen neophodan broj parking mesta.

U postojećoj nameni, zadržava se objekat vrtića sa administrativnim delom, na kom se mogu izvoditi sve intervencije neophodne za bolje funkcionisanje, poboljšanje, unapređenje i osavremenjavanje objekata, uz sve vrste izgradnje u cilju postizanja standarda koji se primenjuju za ovu vrstu i namenu uz prethodno pribavljanje uslova nadležne službe za zaštitu nepokretnih kulturnih dobara.

J.A. – J.B.

Ostale vesti

back-to-top