Žitna pijavica – ekonomski značajna štetočina strnih žita

Postavljeno: 07.05.2023

Savetuje stručnjak Slađana Rilak dipl ing zaštite bilja
Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Kruševac

Žitna pijavica (Lema melanopus) se javlja redovno u ovom periodu u usevima pšenice, ječma i ovsa. Ova štetočina može imati ekonomski značaj u proizvodnji žitarica kada se javi u prenamnoženju. Najveće štete nastaju kada je oštećen list zastavičar od koga zavisi nalivanje zrna. Češće je prisutna na jarim usevima. Hrani se biljkama iz familije Poaceae (familija trava), a štetu pričinjavaju odrasle jedinke i larve, naročito larve četvrtog stupnja za koje se smatra da nanose oko 70% od svih šteta koje ovaj insekt nanosi.

Žitna pijavica ima jednu generaciju godišnje. Odrasli insekt je tamno plave boje sa narandžastim grudnim štitom, a može biti od 5 do 8 mm. Larva je svetlo-žute boje, dužine oko 5mm i obavijena je sluzastom materijom u kojoj se nalazi izmet pa može imati i tamniju boju.

Prezimljava kao imago u ostacima šupljih stabljika žitarica ili na korovskim biljkama, a može se naći i sakrivena plitko u zemlji ispod biljnih ostataka. Tokom aprila meseca, kada temperature budu iznad 15°C, imago naseljava mlade useve žitarica i počinje sa ishranom.

Nakon kopulacije, ženka polaže jaja na lice lista, jedno uspod drugog u nizu. Može da položi i 100 do 150 jaja. Larve se pile posle desetak dana i odmah kreću sa ishranom praveći karakteristična oštećenja u vidu uzdužnih pruga širine 1mm između lisnih nerava.

Oštećenja nastaju progrizanjem lista, beličaste su boje, spajaju se pri jačem napadu te može doći do sušenja i cepanja lista. Oštećene biljke daju štura zrna i prinos je smanjen. Nakon obilne ishrane tokom 15-20 dana, larva silazi ispod površine zemlje gde prelazi u lutku. Posle 5-6 dana izlazi novi imago.

Za kontrolu i smanjenje šteta od žitne pijavice potrebno je preduzeti sve moguće mere borbe: setva sorti koje su pokazale određenu otpornost na ovu štetočinu; uništavanje biljnih ostataka dubokim zaoravanjem i na kraju upotreba insekticida. Praksa je pokazala da je najracionalnije suzbijanje imaga ali samo ukoliko se nađe 8-15 jedinki na m² pre polaganja jaja. Ukoliko se radi suzbijanje larvi, suzbijati mlađe larvene stadijume (L1 i L2) jer su starije larve jače obavijene sluzastom materijom i teže ih je suzbiti. Preporuka proizvođačima je da obiđu parcele sa usevima pšenice i ječma i utvrde prisustvo ove štetočine i ukoliko se registruje 10 larvi na m² (ili od 0,5 do 1 larve po biljci), odrade hemijsko tretiranje insekticidom. U našoj zemlji u cilju suzbijanja žitne pijavice registrovani su insekticidi:

– Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (deltametrin) u količini 0,2 – 0,3 l/ha ili

Fastac 10 EC (a.m. alfa-cipermetrin) u količini 0,1-0,12 l/ha ili

– Karate zeon, Lamdex, Lambada, Savate CS 5, Grom (a.m. lambda-cihalotrin) … 0,2 l/ha

Navedeni preparati delovaće i na suzbijanje lisnih vaši.

Nestabilne vremenske prilike stvorile su povoljne uslove za razvoj i širenje bolesti lista pšenice te su vizuelnim pregledima uočeni simptomi sive pegavosti lista pšenice, pepelnice žita, žuto-mrke pegavosti pšenice kao i simptomi lisne rđe. U cilju zaštite useva od navedenih patogena preporuka je primena nekog od fungicida:

– Sphere (a.m. trifloksistrobin + ciprokonazol) u količini0,5 l/ha ili

– Amistar Extra (a.m.azoksistrobin+ciprokonazol) u količini 0,5-0,75 l/ha ili

– Teatar Plus (a.m. azoksistrobin+difenokonazol) u količini 0,6-1 l/ha ili

– Opera Max (a.m. piraklostrobin + epoksikonazol) u količini 1,2-2 l/ha ili

– Antre plus (a.m. tiofanat-metil+tebukonazol) u količini 1,5 l/ha ili

– Duplex pro (a.m. protiokonazol+azoksistrobin) u količini 0,8 l/ha ili

– Falcon Forte (a.m. spiroksamin+ tebukonazol+protiokonazol) 0,7-1 l/ha.

Ostale vesti

back-to-top