Program za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija

Postavljeno: 24.04.2020

Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga, kao akreditovana agencija realizuje brojne programe Razvojne agencije Srbije, Ministarstva privrede i drugih relavantnih institucija, a koji su usmereni na razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetnika

Aleksandar Šaronjić, direktor ove Agencije, napominje da je u toku više programa usmerenih na razvoj i podršku u poslovanju privrednim subjektima. Jedan od njih je i Program podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija u 2020. godini. 

Javnim pozivom za taj program, podseća Šaronjić, predviđeno je da se sufinansiraju aktivnosti korisnika na pripremi i realizaciji unapređenja poslovnih performansi, a u skladu za zahtevima multinacionalnih kompanija.

Konkretno sufinansiraće se ulaganje u kupovinu proizvodne opreme (do 3 godine starosti) – RAS (Razvojna agencija Srbije) će sufinansirati do 40 odsto ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u maksimalnom iznosu od 12 miliona dinara; ulaganje u unapređenje proizvodnih hala, u skladu sa tehnološkim zahtevima ciljanih industrijskih sektora  – RAS će sufinansirati do 60 odsto ukupne vrednosti opravdanih troškova, a maksimalno 10 miliona dinara; ulaganje u kupovinu i instalaciju opreme za automatizaciju / digitalizaciju / optimizaciju postojećih proizvodnih procesa, kao i naprednih sistema / opreme za međufaznu kontrolu kvaliteta i kvaliteta gotovih proizvoda – RAS će sufinansirati do 70 odsto od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u maksimalnom iznosu 15 miliona dinara. 

Predviđena je i konsultantska podrška za optimizaciju proizvodnih procesa u skladu sa očekivanim standardima upravljanja proizvodnim procesima u ciljnim sektorima, posebno optimizacija postojećih proizvodnih linija, uspostavljanje serijske proizvodnje i primena kontrole kvaliteta – RAS će sufinansirati ovu aktivnost u visini do 70 odsto do ukupne vrednosti opravdanih troškova a u maksimalnom iznosu od 5 miliona dinara.

Sufinansira se i konsultantska podrška za uvođenje ili unapređenje korporativnog upravljanja, posebno upravljanje bazirano na rezultatima, strateško i operativno planiranje, upravljanje ljudskim resursima, istraživanje tržišta , izveštavanje kao i izrada i implementacija softverskih rešenja za optimizaciju poslovnih procesa i načina donošenja odluka – RAS će sufinansirati do 70 odsto ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u maksimalno 2,5 miliona dinara; konsultantska podrška za sertifikaciju sistema kvaliteta prema zahtevima standarda specifičnih industrijskih grana – RAS će sufinansirati do 50 odsto od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u maksimalnom od 2,5 miliona dinara.

Podnosilac prijave mora da je registrovan u Agenciji za privredne registre, zaključno sa 1. januarom 2017. godine, da nije u državnoj svojini, da nije deo grupacije koja ispunjava uslove za status MNK, da je pretežna delatnost Podnosioca prijave u sektoru automobilske industrije, mašina i opreme za druge namene, obrade metala, sektoru gume i plastike, sektoru proizvodnje kućnih aparata i delova kućnih aparata, sektoru električnih i elektronskih sistema i elemenata električnih i elektronskih sistema. Takodje treba da njegovi proizvodi pripadaju grupi direktnih/indirektnih materijala koji se nalaze u lancu vrednosti industrijskih sektora, da nije u teškoćama u skladu sa pravilima za dodelu državne pomoći, da nije povezano lice sa kupcem/potencijalnim kupcem u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima,  da nije pokrenut prethodni stečajni postupak, stečajni postupak, postupak reorganizacije ili postupak likvidacije, da u prethodnih 12 meseci počev od dana podnošenja prijave nije registrovan kao lice u blokadi duže od 14 dana u kontinuitetu, odnosno ukupno 30 dana, da ima izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa, da ima minimum 10 zaposlenih na neodređeno vreme, na dan 31.12.2019. godine, prema evidenciji CROSO, da je ostvario poslovni prihod u 2019. godini od najmanje 300 hiljada evra, da vrednost osnovnih sredstava, u bilansu stanja u 2019. godini, nije manja od 300 hiljada evra, 14. da poseduje implementiran sistem kvaliteta ISO 9001, da nije odustao od učešća u Programu prethodne godine.

Svaki Podnosilac prijave može podneti jednu prijavu, s tim što može da aplicira za više od jedne aktivnosti koje su prethodno definisane, a do maksimalnog iznosa intervencije.

Za realizaciju ovog Programa, opredeljen je budžet u iznosu od 290 miliona dinara. Ovim programom RAS, kroz sufinansiranje opravdanih troškova projektnih aktivnosti, odobrava bespovratna sredstva radi realizacije definisanih aktivnosti. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po korisniku Programa iznosi 23 miliona dinara, koliki je i prag za dodelu „de minimis“ državne pomoći. Ukoliko je isto privredno društvo već bilo korisnik državne pomoći u tekućoj i prethodne 2 godine, iznos odobrenih bespovratnih sredstava će biti umanjen za taj iznos.

Šaronjić podseća i da je javni poziv za učešće u Programu raspisan 02. marta te da je konkurs otvoren 150 dana od dana raspisivanja. Napominje da zainteresovani privredni subjekti dodatne informacije mogu naći na sajtu Agencije za regionalni razvoj Rasinskog okruga www.arrro.rs. Trenutno zbog postojećih okolnosti, dodatne informacije mogu dobiti putem elektronske pošte: [email protected].

J.B. 

 

Ostale vesti

back-to-top