Kako pripremiti zemljište za setvu kukuruza

Postavljeno: 08.04.2022

Setva je jedna od najznačajnijih agrotehničkih mera u proizvodnji kukuruza. Kako bi se setva obavila kvalitetno, potrebno je pravovremeno i kvalitetno obaviti predsetvenu pripremu zemljišta. Predsetvena priprema zemljišta treba da obezbedi dobre preduslove za klijanje i nicanje kukuruza, kao što je dovoljno vlage u zemljištu i stvaranje tvrde posteljice sa rastresitim gornjim slojem zemljišta. Tvrda posteljica omogućava dobar kontakt semena i zemljišne vlage, a rastresit sloj lak prolazak klijanaca do površine zemljišta. Tako postižemo brzo, kvalitetno i ujednačeno klijanje i nicanje semena kukuruza

– Na pragu smo setve kukuruza koja se u Rasinskom okrugu planira na oko 40000 ha obradivih površina, a ono što će svakako obeležiti setvu kukurza jeste visoka cena repromaterijala. Ovogodišnja setva kukuruza biće skuplja u odnosu na prethodnu godinu. S druge strane, setvu obeležava i trenutno visoka cena žita i uljarica kako na domaćem tako i na svetskom tržištu, što je dodatni podsticaj da se najznačajniji posao u poljoprivredi obavi bez obzira na visoku cenu repromaterijala – kazala je Snježana Vujinović, diplomirani inženjer u kruševačkoj Poljoprivredno savetodavnoj službi.

Predsetvenu pripremu treba obaviti 7-10 dana pre početka planirane setve. Broj prohoda u predsetvenoj pripremi zemljišta treba da bude što je moguće manji, jer na taj način čuvamo površinski sloj zemljišta od preteranog sabijanja. Prvi prohod predsetvene pripreme zemljišta potrebno je obaviti što ranije u proleće kako bi se zatvorile brazde i sačuvala zimska vlaga.

Pre same setve, zemljište se pripremi jednim ili sa dva prohoda drljače ili setvospremačem na dubinu od 10 cm, kako bi gaženje zemljišta bilo što manje i u što kraćem roku. Na taj način se smanjuje gubitak vlage iz zemljišta usled isparavanja. Dobro fizičko stanje površinskog sloja je vrlo bitno i ne treba dozvoliti da bude oštećeno ili upropašćeno suvišnim radovima koji ostavljaju površinu suviše usitnjenu i bestrukturnu ili sabijenu kao posledicu gaženja teškim mašinama – istakla je ona.

Površinski sloj treba da omogući dobre uslove semenu da klija, a potom mladoj biljci kao i korenovom sistemu da se nesmetano razvija u svim pravcima, a najvažnije je da se razvija u dubinu kako bi biljka mogla kasnije da usvaja vodu i iz dubljih slojeva zemljišta.

Kvalitetna i blagovremena predsetvena priprema veoma je važna jer seme treba da ima“tvrdu posteljicu, a mek pokrivač“. Osnovni zadatak predsetvene pripreme je čuvanje vlage, ravnanje zemljišta, uništavanje eventualno izniklih korova, a sve u cilju stvaranja povoljnih uslova za razvoj mlade biljke kukuruza – objašnjava Vujinovićka.

Dubina predsetvene pripreme treba da je 8 do 10 cm i preporuka je da se ova mera izvodi sa kombinovanim oruđima kako bi se smanjio broj prohoda mehanizacije.

Setva kukuruza u našim agroekološkim uslovima počinje kada se temperatura zemljišta na dubini setve, ustali na oko 10°C. U ravničarskim krajevima to je obično krajem prve dekade aprila. Najveće površine u ravničarskim područjima poseju se između 10. i 30. aprila, a deo površina u prvoj dekadi maja. U vremenski povoljnim uslovima tokom vegetacionog perioda, razlike u prinosima između aprilskih rokova setve, kao i onih do prve dekade maja, najčešće nisu značajne.

Ostale vesti

back-to-top