+381 64 812 51 81
Naslovna » Projekti » Projekti 2016 » Ćićevac - Od koridora do Mojsinja » Če­ka­ju se po­ten­ci­jal­ni in­ve­sti­to­ri

Če­ka­ju se po­ten­ci­jal­ni in­ve­sti­to­ri

Zbog ne­u­re­đe­ne put­ne in­fra­struk­tu­re i ne­do­stat­ka tu­ri­stič­kih kom­plek­sa, pri­rod­ne le­po­te Moj­sinjske Sve­te Go­re ne­do­voqljno su is­ko­ri­šće­ne. Za o­zbiqljni­ja u­la­ga­nja u o­vaj zna­ča­jan tu­ri­stič­ki po­ten­ci­jal Op­šti­na Ći­će­vac ne­ma ka­pa­ci­te­ta a, ka­ko na­vo­de nad­le­žni, dr­ža­va o­vaj kraj ne pre­po­zna­je kao va­žan na tu­ri­stič­koj ma­pi Sr­bi­je

cic4 Iako spada u red najma­njih u Srbiji, Ćićevac je opština bogate tradicije i viševekovne istorije, poznata po brojnim kultur­no istorijskim spomenicima. Mojsinjska Sveta Gora sa preko 70 crkava i crkvišta iz ranog srednjeg veka,  Kula Todora od Stalaća koju je knez Lazar podigao na ostacima antičkog grada, ostacima rimske pekare u Stalaću…

– Reč je o  bogatim potencijalima koji bi mogli da privuku brojne turiste, ali  zbog neuređene putne infrastrukture i nedostatka turističkih kompleksa, posete turista  izosaju – kažu Dra­ga­na Ra­do­sa­vlje­vić, še­fi­ca ka­bi­ne­ta pred­sed­ni­ka op­šti­ne i Sla­vo­ljub Si­mić, pred­sed­nik Skup­šti­ne op­šti­ne.

Ob­ja­šnja­va­ju  da op­šti­na  ne­ma sred­stva za ne­ka o­zbilj­ni­ja u­la­ga­nja, a­li i da  dr­ža­va ne pre­po­zna­je o­vaj kraj kao zna­ča­jan na tu­ri­stič­koj ma­pi Sr­bi­je.

– Pro­jek­ti sa ko­ji­ma smo mno­go pu­ta do sa­da kon­ku­ri­sa­li kod re­sor­nog mi­ni­star­stva, ni­su pre­po­zna­ti kao zna­čaj­ni. Od dr­ža­ve do sa­da ni­smo do­bi­li ni­ka­kvu po­moć, ta­ko da se sve sve­lo na skrom­na u­la­ga­nja op­šti­ne – is­ti­ču o­ni.

Go­vo­re­ći o do­sa­da­šnjim u­la­ga­nji­ma op­šti­ne u raz­voj tu­ri­zma u o­vom kra­ju, iz­dvo­ji­li su as­fal­ti­ra­nje  pu­ta na po­te­zu Grad Sta­lać-se­lo Bra­lji­na, u du­ži­ni od če­ti­ri ki­lo­me­tra. Reč je o in­ve­sti­ci­ji vred­noj  o­ko 10 mi­li­o­na di­na­ra ko­ja je re­a­li­zo­va­na pre dve go­di­ne, a po­red to­ga što je o­bez­be­đen bo­lji pri­stup cr­kva­ma, iz­grad­nja o­vog pu­ta u­ti­ca­la je i na to da se  na o­ba­li Ju­žne Mo­ra­ve iz­gra­di vi­kend na­se­lje sa o­ko 15-tak o­bje­ka­ta.

cic2

U pla­nu za na­red­ni pe­ri­od je i as­fa­ti­ra­nje de­la pu­ta na po­te­zu Bra­lji­na-Tru­ba­re­vo, u du­ži­ni od o­ko o­sam ki­lo­me­ta­ra, či­me bi se po­ten­ci­jal­nim tu­ri­sti­ma ko­ji pu­tu­ju u Ri­bar­sku Ba­nju, a pro­la­ze kroz o­vaj kraj, put skra­tio za 15-tak ki­lo­me­ta­ra.

U skla­du sa mo­guć­no­sti­ma, op­šti­na  ra­di i na a­fir­ma­ci­ji Ku­le To­do­ra od Sta­la­ća, kroz ma­ni­fe­sta­ci­je ko­je se već tra­di­ci­o­nal­no or­ga­ni­zu­ju na o­vom pro­sto­ru.

-„Pod kri­li­ma Ar­han­ge­la” je kul­tur­na ma­ni­fe­sta­ci­ja ko­ja se sva­ke go­di­ne u ju­lu me­se­cu o­dr­ža­va u Sta­la­ću, a na pra­znik Sve­te Tro­ji­ce, pod Ku­lom To­do­ra od Sta­la­ća, or­ga­ni­zu­je se već tra­di­ci­o­nal­na ma­ni­fe­sta­ci­ju “Mo­ra­va nas vo­da od­ra­ni­la” – na­vo­de o­ni.

cic3

U op­šti­ni is­ti­ču da  je u na­red­nom pe­ri­o­du pla­ni­ra­no i u­re­đe­nje cr­ka­va i cr­kvi­šta na pro­sto­ru Moj­sinj­skih pla­ni­na.

-Na o­vom pro­sto­ru na­la­zi se pre­ko 70 cr­ka­va i cr­kvi­šta iz XIV ve­ka. Plan je da se u­ra­di sig­na­li­za­ci­ja, da se u­re­de pri­la­zi i pro­stor o­ko tih sve­ti­li­šta – ka­žu o­ni, uz pod­se­ća­nje da je u o­vom tre­nut­ku  pot­pu­no i­li de­li­mič­no o­ži­vlje­no ne­ko­li­ko cr­ka­va i ma­na­sti­ra, po­put  Sve­tog Ro­ma­na (Đu­nis), Sve­tog Mar­ka (Ja­ko­vac), Sve­te Ne­de­lje (Gor­či­lo­va), Sve­te Pet­ke (Sta­lać), Po­ko­ro­va Pre­sve­te Bo­go­ro­di­ce u Mr­ze­ni­ci.

Po­vr­ši­na pod šu­ma­ma od o­ko 3.300 hek­ta­ra po­god­na je za raz­voj lov­nog tu­ri­zma, a bo­gat­stvo vod­nih to­ko­va pru­ža mo­guć­nost raz­vo­ja ri­bo­lov­nog tu­ri­zma. U pla­nu je, ka­ko ka­žu, i iz­grad­nja et­no se­la  kraj o­ba­le Ju­žne Mo­ra­ve, gde se, u­glav­nom vi­ken­dom,  o­ku­plja­ju sport­ski ri­bo­lov­ci.

-Na po­te­zu od Grad Sta­la­ća do Bra­lji­ne pri­su­tan je ve­li­ki broj sport­skih ri­bo­lo­va­ca ko­ji tu po­sta­vlja­ju ša­to­re, a do­la­ze iz Kru­šev­ca, Ni­ša i ce­log re­gi­o­na. Op­šti­na pla­ni­ra da ku­pi taj deo ze­mlji­šta i da tu iz­gra­di et­no se­lo – na­ja­vlju­ju u Op­šti­ni, na­gla­ša­va­ju­ći da je to sa­mo jed­na od i­de­ja, te da je  po­ziv o­tvo­ren za  sve po­ten­ci­jal­ne in­ve­sti­to­re ko­ji bi že­le­li da u­la­žu u tu­ri­zam u o­vom kra­ju, a ko­ji­ma bi  Op­šti­na po­mo­gla u smi­slu u­br­za­va­nja pro­ce­du­ra o­ko do­bi­ja­nja  po­treb­nih  do­zvo­la.

cic5

Ka­ko is­ti­ču, tre­nut­na po­se­će­nost tu­ri­sta svo­di se na i­ni­ci­ja­ti­ve po­je­di­na­ca, a u­ko­li­ko po­sto­ji in­te­re­so­va­nje za grup­ni o­bi­la­zak lo­ka­li­te­ta, Op­šti­na iz­la­zi u su­sret.

-Op­šti­na o­bez­be­đu­je vo­di­če,  u­glav­nom su to me­šta­ni ko­ji po­zna­ju pri­li­ke na te­re­nu. Ta­ko je sa­da, a plan i pri­o­ri­tet  za na­red­nu go­di­nu  je for­mi­ra­nje Tu­ri­stič­ke or­ga­ni­za­ci­je, što će iz­me­đu o­sta­log pod­ra­zu­me­va­ti i pro­fe­si­o­nal­ne vo­di­če – ka­žu, do­da­ju­ći da će op­šti­na u na­red­nom pe­ri­o­du in­ten­ziv­ni­je ra­di­ti na  pro­mo­ci­ji tu­rič­tic­kih po­ten­ci­ja­la kroz iz­ra­du pro­mo­tiv­nog ma­te­ri­ja­la, na­stu­pa na saj­mo­vi­ma…

Ka­da je u pi­ta­nju sport­sko re­kre­a­tiv­ni tu­ri­zam,  tu­ri­sti­ma su za sa­da    do­stup­ne ak­tiv­no­sti po­put ka­ja­ka na di­vljim vo­da­ma i raf­ting Ju­žnom Mo­ra­vom u de­lu Sta­lać­ke kli­su­re. Du­go­roč­no, na o­ba­la­ma re­ka Za­pad­ne, Ju­žne i Ve­li­ke Mo­ra­ve, u pla­nu je iz­grad­nja ma­njih spor­stko re­kre­a­tiv­nih ce­na­ta­ra i u­re­đe­nje pe­šač­kih i bi­ci­kli­stič­kih sta­za.

Pre­ma re­či­ma Si­mi­ća, op­šti­nu Ći­će­vac je ne­dav­no po­se­tio kin­se­ki in­ve­sti­tor ko­ji je po­ka­zao in­te­re­so­va­nje za u­la­ga­nje na pro­sto­ru Moj­sinj­ske Sve­te Go­re i Ju­žne Mo­ra­ve.

-Ki­ne­ska de­le­ga­ci­ja bi­la je o­du­še­vlje­na o­nim što su za­te­kli na te­re­nu, ni­su mo­gli da ve­ru­ju da ta­ko ne­što po­sto­ji sa­mo na ne­ko­li­ko ki­lo­me­ta­ra od ma­gi­stral­nog pu­ta.

Pokazali su interesovanje za ulaganje u lovni turizam, kao i za izgradnju hotela koji bi bio na raspolaganju i turistima koji borave u Ribarskoj i Soko Banji – kazao je on, dodajući na kraju da je  beogradsko Udruženje “Todor od Stalaća ” zainteresovano  za obnovu tvrđave i crkava Mojsinjske Svete gore, te da se u toj opštini nadaju  da će u skorije vreme  ti projekti biti i realizovani.

D.P.

 

 

Zbog ne­u­re­đe­ne put­ne in­fra­struk­tu­re i ne­do­stat­ka tu­ri­stič­kih kom­plek­sa, pri­rod­ne le­po­te Moj­sinjske Sve­te Go­re ne­do­voqljno su is­ko­ri­šće­ne. Za o­zbiqljni­ja u­la­ga­nja u o­vaj zna­ča­jan tu­ri­stič­ki po­ten­ci­jal Op­šti­na Ći­će­vac ne­ma ka­pa­ci­te­ta a, ka­ko na­vo­de nad­le­žni, dr­ža­va o­vaj kraj ne pre­po­zna­je kao va­žan na tu­ri­stič­koj ma­pi Sr­bi­je Iako spada u red najma­njih u Srbiji, Ćićevac je opština bogate tradicije i viševekovne istorije, poznata po brojnim kultur­no istorijskim spomenicima. Mojsinjska Sveta Gora sa preko 70 crkava i crkvišta iz ranog srednjeg veka,  Kula Todora od Stalaća koju je knez Lazar podigao na ostacima antičkog grada, ostacima rimske pekare u Stalaću… - Reč je o  bogatim…

Review Overview

Rejting korisnika Budite prvi !
x

Proveri i

Na Danu polja kukuruza predstavljeno više hibrida

Tokom Dana polja kukuruza, održanom u Marenovu na imanju Zlatka Radivojevića, predstavljeno je 16 hibrida kukuruza iz tri semenske kuće. ...

Otvoren Edukativni trening centar Udruženja zdravstvenih radnika “Kneginja Milica”

U prostorijama Biznis inkubator centra u Kruševcu, danas je svečano otvoren Edukativni trening centar Udruženja zdravstvenih radnika “Kneginja Milica” iz ...

Pokušao da ugasi požar, zadobio lakše opekotine

U požaru koji je buknuo na štali u Donjem Stepošu meštanin, inače vlasnik tog objekta V.V., zadobio je lakše opekotine ...

Plastenici na poklon za porodice koje teško žive

Plastenike na poklon, odnosno kao donaciju, dobile su 22 porodice iz Kruševca. Reč je o porodicama koje žive u teškim ...

Danas je Dan bez automobila – ostavite svoje četvorotočkaške ljubimce da ga prespavaju

Kao i uvek, poslednji dan Evropske nedelje urbane mobilnosti koja ima za cilj da promoviše alternativne vidove prevoza kako bismo ...