KONKURS – PU „Nata Veljković“

Postavljeno: 24.08.2021

Na osnovu člana 18. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (,,Sl.glasnik RS“ broj 18/10, 101/17) i sagledavanja potrebe dece i porodice PU,,Nata Veljković“ Kruševac raspisuje

K O N K U R S

o programsko-poslovnoj saradnji za realizaciju

 

Učenje engleskog jezika dece u ustanovi

  1. Plesnih aktivnosti za decu u ustanovi

Zbog trenutne epidemiološle situacije na teritoriji Republike Srbija, a u skladu sa Naredbom o proglašenju epidemije zarazne bolesti COVID – 19 (,,Sl.glasnik RS“ br. 37/2020 od 19.03.2020.god.),  a na osnovu instrukcija u vezi sa postupanjem predškolskih ustanova, potrebno je da Vaš program rada obezbedi uslove za sprovođenje neophodnih preventivno zdravstvenih mera imajući u vidu različite prostorne kapacitete i raspoložive ljudske resurse. Potrebno je da utvrdite najoptimalniji način organizacije koji omogućava bezbednost dece.

Podnosioci programa dostavljaju programe rada koji treba da sadrže:

  • teorijski osnov programa,
  • ciljnu grupu programa,
  • ciljeve, zadatke, metode i sadržaje vaspitno-obrazovnih aktivnosti programa,
  • trajanje i veličina grupe,
  • kvalifikacije i iskustvo realizatora, dokazujete overenom fotokopijom diplome o završenoj školi (lice koje ostvaruje program treba da ispunjava uslove u pogledu vrste i stepena obrazovanja saradnika u predškolskoj ustanovi, i to diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije ili osnovne studije u trajanju od najmanje četiri godine, osnovne strukovne studije odnosno akademske studije, odnosno na studijama u trajanju od tri godine ili više obrazovanje i srednje obrazovanje),
  • materijale i opremu neophodnu za realizaciju,
  • cenu programa koja uključuje strukturu troškova,
  • način praćenja i vrednovanje programa.

Obaveštenja možete dobiti  na telefon 037/428-011.

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti na adresu PU,,Nata Veljković“ Kruševac ulica Bosanska broj 21, Kruševac, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

D I R E K T O R
Vesna Živković,
spec.struk.vaspitač

Ostale vesti

back-to-top